The Kunama is a minority ethnic-group living in the western part of Eritrea.This page exposes the unjust and discriminatory activities of the Eritrean government. It also participates in the political dialogues in Eritrea.

Welcome to  BADEN - Kunama.Com

  Home / Arabic / Tigringa / Feedback 

 


 

 

 

ERKUKODISU KUNAMA HAKUMATA/AKUMATA (President Adolay Kornelios Osman) Addis Abebalabbu GOSKI AGARA KIMAMAJIMA FANEDA. Minta II

Kunama hakumatako dinisia/agaria kutuno haisuma ERKUKODISU hakumata Adolay Kornelios Osman kokala laga arsibala kosibe?

6.- Er-kukodisu (Eritrea) Kunama Kobisha Dimokrasia Sungada)-Kidia talaloa „KUKODISU=Kunama Kobisha Dimokrasia Sungada nna galla igida 1995la tules kodoroma kittita Kunama agara haidam ishima sungada kishama Kunama sasam itakema. Fitetomme bubie angkata Kunama agarakin koite ide jannatia godda kisho. Min 1998-2018ta Kittitena Adolay Kornelios Osman, Tewelde Minasette materbongki maron gomma Kunama tummam itakke. Er-Kukodisu (Eritrea Kunama Kobisha Dimokrasia Sungada) Eritrea Kunamanda kidenana ime mudushe ditta kidia talala “KUKODISUda“. Ime galle 20 maromakemma Kittitena kobisha bachakin „kokka bacha, sultata bacha, botata abakin Kunamelle Kittitenatta farasume „KARKASHE“ odorkeno Karkashe maromuna fardan dabbu botaton kokoski fitisa kokoiama uingngna inta. Nna galle 20naila kobisha bachena ikoma oja kontibe? Kunama agara sasoa Kittitolle kosamaraki, gomatoski, shoratoski, sogella konella utuki, tummaski ibach gosube tammata? No kobisha bachena Kunama koshera sasasi kishama ai turbesso galle 20naila mitirella faskomina kisabimena? Adolay Kornelios Osman kittita mara „agarasi ingeraki kime HAKUMATA“ kasake, oinabbu „NNA KUNAMA HAKUMATAs KISHIKE.“ Kunama Hakumata kishama Barentu mandarala goski marosumma ai isabno Ethiopia lagalabbu goski hakumata kasakeski agarasi imamaji gosso? Bubiakin oina kosasa koinamma shigidadoai kimamajno okobingki kobishandabbu tabon gongke.

Shabia Kunama bile agasala farmatora kutuki jasusia kifedano dinisia kokki shakenammo mabusa kutuke, iafaske, lagiakin kugur kisameke, menggela sana taggima Kunama baddala kelegoske dabbu Erkukodisu mara arta kilattaki alatesuma bubia kantike. Unu ai kiminno? Nna Kunama tagamena kitakemabbu lajina kejikima agarossi ngkedibbu kabatesso Kunama kittita marena? Shabia matarebakin angngada ishabe? Suka Eritreala Kunamasi Shabia menggelam tagiskiano lajina Ethiopia kima Shabia abarama Erkukodisu mara kishake. Erkukodisu marana Kunama bile agasala moda, kokka, sukebbu kataua, kosherebbu, kitakallaki nnae Kunama Kittita abae, nnae Shabia jasuse dabbu kosimma tartibe kinolaki kaila kailomoasi ibingki mabusa kutuke, ai damanibbu iamesi iake, turkabbu, kirabbuna kiuimme. Agara Erkukodisu mara sana monggorena asbates kintima kulabbu Kittitakin shodokabbu kuliskishake. Erkukodisu mara Adolay Kornelios Osman sultata kailabbu tillas kishima sanate kosama tammake mabbu kudamma kisheana urfialabbu komalda taskaske ide ikas kussunasi kalma inammeno goddia bubia sharauda, ka konumma kintimana abata liskedabbu abeberada kotuki sullumitta kosimoa itiakakin kotalalima kabara. Abisha kisha kailabbu „aranteakin kotagadab oloke, oloke, bagane oloke dabbu fen nejimoa KUNAME KOKOBOA“ arbashnas kolama korma inamme. Kasaria aura:- „aba nna mabusenae bubie naia nanolaiana Ethiopia hakumata abasi ellana kudanni, aisi Ethiopia hakumata konangalas kishike.“ Adolay Kornelios nna Kunamenai kiama kulabbu kellam ishakoki gunusunnida kobinoa kinakishike, lakin iame dugule kasiakalabbu maida kokossu kosake, ai okitala ishanoa ishananda kobinabbu kokoske, aisi Kunama kokobala atoskikanni. Kunama kobishasi nabachkedana ikaski oina mara bambarolle kollikishaki, agara kodada malolle diadata kollikishaki oinabbu unukin agara Kunamella ketauakikana bakata kishona kukuma sababoa oina haikomabbu aba Kuname okilandabbu kitema kodada maloa koniakin kofulunasi hamumosuma neneda kishamoa kontigoske. Shamma lattela ingeraki „Tummaba, kosamaran dabbu arta kudake, lakin agara tummasuma kosimme nglea sandada kishake“ Agarakin ajaja kishama ngkedibbu tummasu. Ai Kunama kursolle killima nitenni, ide unu auria bubia sultatangala kallangkesuna, Kunama sultata shambara inamme unoka itadiasibbu, ide kogoshama shadia mara maida, agara kosamara, tummadoa koda gosumoa baia marongke, agara salannolakema, Kuname niakema ulea nafakin agara tagamata kideda gomatoa kosokeditta Sholda kisamoano ua kifokolake. Tammata galle 20 kiggasuma bachenalle agaram itema maksaba kosimme ide abachacha bashkullam lugiabbu masa kondorala adugabos gosumoa maksabosumme. Maksabine tur Adolay Korneliosna Teweldena Minasena akeda askara anatata elleidena, Kadrie kishe elleide sholdakbbu kitaki ilattakishono Radiabbu bokorn gommoina kishamma kishea bachena ikoma oja kontimme. Adolay urfialabbu amma kilatteke urfitta kosaki mamajia aura kokobingki osagommesi, ashina ka lokonane kinitekikaki shakkalia kifegedaki bachandabbu hosgosumoa kotalalike. Emallenoa attile taleniekinna Kittitasi sholdabbu kedadi dabbu kimamajino Amerika, Canada, Europakekinna osame kosomoa jebiala Bankiala kutukikake ditta agara nafala kutama kosimmengke. Nna fardiokakin agasiokakin kishakoma masala. Aura etetabbu Kunama agara maidabbu targaski Erkukodisu mara Kunama okilandabbu agara kimamajiki eshatia matareba Kunama kidabbu nafos kiggosumoa kibinina kogoshake. Kobisha kikonandoa badabbu famu, kobishia bacha ulia nafakin shasumme. Baskulle „sisa mainammema sisa kesame kasommala kasia nna:- „abasi ai allino sisa koinamma kisheada kasa kishokengke ide nna bashkulle fardakin kishakoma kabara.“Kittita mainake, kobisha bachandena mamaja, tur nafarelloka nafasi ishtada matareba kilattakishono ania kotakemme kuria kotakemmabbu arfan gongke.

Amanabbu abachacha kobisha bacha marosuma antata ashkaratte „Masa kondorala“ lakaski ime ongamoana, onomoallena kotafki bacha mema kishamoa kintinadada. Adolay Kornelios ashkareta gasumala Addis Abebakin bia „AMBO“ turmusa bia udumala kikiki oina kinonanditta ashkare onoma bia inonningke. Luxus pure. Kuname Kittita mainake, kobisha bachandoa komalda langasuna heske. Bacha kidabbu kingeraki maksabos gosuma tur nafara Adolay Kornelios bilokanditta Kunamella kosimme, ide nudaia maksabioa kongarimmasi Kunamela masa kiboki Shabia kalusesuna. Agara sasandimoa 300 muje sattokenume. Agara sasoa alufebbu kokelama, oinabbu agara sasossi ubuchebe, be talenie 300 muje sattoai hummaskikino otoamossi galle 20 agara kikki hosuna bakatoa komaldia kinake. Kunama agara taffiabbu feski nna kittitena matareba maida kosaski itakena maja kinakeditta Kittita mainakedabbu Kunama kidabbu kitarebi gosuma marasi Kunama efatona? Kittita mara Adolay Kornelios tammata oina agara kidoabbu kosule goskeditta Kunamasi nafosuma sana ai tillasso, kongerana, mamajana aurakin shasumme. Kunama agara urfa kilena fanaka ngkaddino komamaji gosso kobisha bachandabbu? Ashi amanoka Kunameda Erkukodisu-Adolay aura kosagommenae kobisha kikonanada kobina koinabe? Agara sasa kobina daudakindea Kittitoakin saroskishano Radiabbu tagamoski bokoros gosuma ukuningnga tika. Arfadiaena bubia ishtada aura, makoske, mabach gomake, alle olle makoskeda andada fada fanggongke ditta okona faidata oinammoa ainiena keka kotakke ide Kunama sasoana maida kitakke. Ulia eshatasi, ngkedibbu dumiala maida gosunassa oinassi kibachkeditta kobisha bachala illimme. Kunama artoa Kittitena mara mamaja, ushurufakin komalda kobetishishake, tur attile auriasi Anna aura kalla kokobingki kobishan dabbu fanakia kobal gommai kibakeana. Kunama sasa kosamara, tummada, Adolay eshata kotada kishanoa kitakemoano agara agasala kokka, kotakalla, moda nnai kutukishoki unu itadia kugurake. Kunama agara kosamaramma kishea Erkukodisu kobisha kikona gudurata inabe?

Kunama koshere salle 4:- Tika, Aimasa, Barka, Itana, nnai agasala kataua koskinamme ide katikkainamme, ena Kunama Tika, Aimasa, Barka, Itananda kokka kosalada masalala kosimme. Tamma nna Erkukodisu mara ka nafarellam ikoki salaskolamoa kotalalike. Ide Kunama nna ka nafarena ulia isirala illimme, auria kikanasi kosimme ibachki fitetosubbu unu ngela sandadabbu oinosunasi irnasuma matareba. Shabiabbuna Erkukodisubbuna haisuna fanaka Kunama agara ai damanabbu komalana dadandossi ki lakaske. Ke kasakalabbu ai kosana gommo unu Radiabbu utuno arfan gombessa maida kakotule. Kunama agariasi komalda haida taggima kishoma ERKUKODISU!!!

K.A.M / CO (January 27, 2018)Send mail to baden-kunama.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 24/09/10 © 2000-2018 by Baden Kunama