The Kunama is a minority ethnic-group living in the western part of Eritrea.This page exposes the unjust and discriminatory activities of the Eritrean government. It also participates in the political dialogues in Eritrea.

Welcome to  BADEN - Kunama.Com

  Home / Arabic / Tigringa / Feedback 

 


 

 

 

 

16 May 2019 ASSED AMA

 

Assed Ama
4 hrs
"Šabiyette ditta, šabiya-lilika koynama kunamete konena kosinni" sumena edeta aišino?
Ekkenabbu laga bubiala mekosima kunama bubeye: anda Kiň damadata, adda kiša, kittitala mekosima, kettle mekosimma, akosasa kišano akosasitta, sullumana afitana tame nasoke .
Kulinaki tama fanakenale, kunamiňa agasala kokonti goma tagamenaye, Kunama agarasi nafa kinamma, barela geski, koka, aňkatitta, gomattita, okkodoka ayniňa bilela kakoyaki komaldiya kunama agarowa ibalkišanasi kaka hekis gosuma damanena metlaliki, meynama shibababbu na kalmiyobbuna mešameloki “SULLUMA, GOMATA kamini” goma, bubeyesi asanayta laweteyenasi aftata keyte, Annam šibabeya kitaf keso.
Kunama agara fanaka gerakiň kibiňki, lagiyala koma hakumatowabbu kishana, lagiyala koloma marea bu, hayda artta kitemowana, tamana hayda itte gosumowana wiňa inta dea. kunama hayda katubbu lakasunale kišaya, ka bodea kiň kakoluda nowa numme ki, ayniňa bile fediki kasanamokala dea. Woynabbu inna sebudadenata kalinasi, kodamende: “ SULLUMANA GOMATANA" kaynamokala dea. Gomata kaynammale kišaya, tefad kasaki abayam kunama kodiňasi kiya kimeňgele malea kišaya ayalino diki wid godibbu omeňgelena. Woynabbu abaya arda hesumabbu koki ameňgeleki danata šutiyala kamimina kišamowa katkena kogošake. 
Sana hakita, agariňala tilasubu kantiki ay alino, dimalea kišaya, meňgela sana kisana gosmowasi miniya šakafowa anis kigasunasi totoged godike, okkodoka sana šakafowa selasi uliňala aw duguliňe baddala isunasi bakata Kaso godimowa etlali.
Tamuliyabbu innekes kinnema tabilenayea sarod kawlaki, sullumabbu oinodina hedimalea kišaya, ka bodea kiň kakoludana dadambe? Ka bodea kiň kakoludamma lea kiŠaya nano inna kofegedena kikokasonowa??? Kasidiya “ayniňa bile” dea. 
Sullumana Gomattana kamini dabbu kodno, Kitita marea kiň, “KONENA ŠABIYETTE, DITTA, ŠABIYA LILIKA KOYNAMA KUNAMETE MAKONENENNI” da kodamowa bubiňe kantike, Katike. 
Innale mebinina data kosiya, šabiyasi, šabiya kolanowa higdef, inama lawetana, kanunana, policy na, okigaňgoma manoda tabilowayena sokomasuna. Šabiya LAWETIYOWALE kunamesi lagiňa kafulkakana hesma sabatasi, tartibabbu Policy kinolaki, laga hakumataňa ski: Kunamesi kokelamiyoka Kunama laga ( Gash-Setit) Hamasentte Seraye lavette kitafki, Gash barka da kida kišoke, Sudan lajinakiň kodemesi kišanno, šabiya aškara goňkoynamesi Lagiyedatta/ sukiyedatta kisamenowa iwiki KUNAMA lagowalea kidorke, Fajano biŠaba (Modern Agricalture) makoke dabbu Alakea lagakiň kikoki kunama lagowalea biša lagana šigidea sugunea muna lagana kišokea, Kunamea furdiya kottato kokannimasi, kunama lagala koksima furda wage aškarea kamba kifegedake, Kunama košerowa kibalfasunasi Kunama abišesi aškarabbu waga gereta kidorki kunama sukowalea aškara ňela aňada koynamesi kidorno kunama darkea la deade koši komalkea, kunama haydasi feski ibićina kunamasi agariya kasakala uwa kisanannimasi kunama suka bubiyea la aškarea kidorkea, Kunama haydasi kobačgoma kittitete la kunama uwa kisanammasi kunama kititete nisanake, ninadadikea, ňada nišoke dabbu kunama artesi mabusa kutuke, jajenoňke, šolda akura kiyakea, šukiyana kobalfaňke etc….
Inna haydena Bubiya aysabatasi kunama baddala tilaso dia, kasidiya “Šabiya kunama baddala Kinama “ LILIKOWAKIŇ” fesuman dea. 
No…., kitita marenaye, šabiya, lilikoka nume ki, lilikiyowakiň koktiňkiša feňki kunama baddala sanabbu (in action) derňanama meňgela sanenaye tilamo onti goňki, “Konena šabiyette ditta, Šabiya LILIKA koynama kunamette makonenenni mena ayssabatasi no? Inna “ Šabiya lilika koynake” dabbu Sosa kolla kišoma kunamenaye, Kunama agarala, Šabiyam ellema haydana meňgelana kiň BADDALA tillama/osanama aykoso, immette makonenenni da odagomo? 
Bubiňe katkeman kosiya, Kunamako Šabiyendea Kunama baddala meňgela tilasuma kosiya ERKUKUDUSU bilokan ditta kunama elokana kosimme, 1000%!! 
Woynabbu, “Konena Šabiyete ditta, šabiya lilika koynama kunamete makonenenni” mowa, KEKIYABBU, ABAYAŇA KUNAMA DITTA ŠABIYANUME DOWA KODA GOŇKE.
Okkodoka, Kunama agarowale aykakali sakama koynabesa kesobbu nintina. 
Woynabbu kitita marenayea, inna lillikena fogada kišamowa mebiňki sullumatana gomata tabilowatana medeya mayda. Kunama agara, ABAYEYA NA KIŠABESA etakkeka. Kunama Abaya kunama mara šoskišanni ma tamuliyabbu ardiya kattu.

 

Send mail to baden-kunama.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 24/09/10 © 2000-2019 by Baden Kunama