SIYASATA MATAREBA PROGRAMA. Minta 6-10

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 6 ታሕሳስ 2010

burana kililikimabbu Kunama higidala Kunama agara nafa kisanemmiyabbu Tajire maliya koturki Kunamowassi nafonki, kotoroniya kalma kogota kosona bakatam kosiyya ibin kikama tabila kišamowa wossos kišima hakan deya. Šuša, uga, dahaba, worikana okedoka lagam išima bura bodena inna damanenabbu nafon kokayya Ertereya laga tawdasina agara kotorona ammarasi kidadima kišana. Biya burana laga burakin aňňadabbu kontima nume. Baharala kosima bura bubiya, biša, ita wamiyoka lafuca kayšinda bura bubiya EKKENABBU IGIDOWALLE KOKOSIMA LAGA KOŠITOWAYE NAFALA KUTANA KOGOŠAKE; KISBATANA KIŠANA DADA. Da. Furda Gatalabbu Furda agarellasi mayliyan deya. Furda agarellasi na kišabessa ossosuma workiya ndeya. Furda maydiya kinake bayiyana kinake. Furda ka nafarellabbu (kellabu) šonki nitatonni. Agara gummatellabu kišaki furdiya kitatona bakatowa kosina kišayya sawrata dimokrasab nokosodamokala kišana. Ertereya Kunamana furdiya kitatonowa Kunama kišamokowabbu ellabu tummaski suňasumokowabbu deya. Koybišam kotalalima fanakowakin kibinki tammata Šabiya hakumata imiriya kigallenasi Ertereya lagala furda mayda bubiya kušunbure kitada kolaki udiyabbu garina (kafaliya dabosuma) kososona, saluga, anyunya, botata, koňera, aura takalla furdenaye haranki budenki dannomunasi Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 7

kiminimowa baddala košere agasala kokkana, modana marbatasi lilikana yes kutu kišono košera jinise agasala wa-taytebuna kolilikabbuna šut-šut dabbu oyniyomunasi kasiba kišake. Inna agare agasala kontima wa taytenakin maksabosunasi tamana ašikin andabbu suňas goske. Tama fanakenalle Ertereya furda košera jiniselloka furda kišake. Sawa talima wagowa furda bayeda garina (kafaliya dabosuma), saluga, botata, koňera, dinjiyata, awra takallana ŝakirana kososone emeda farda (museum) kišaki anis goske. Er.Ku.Ko.Di.Su. kobinniyabbuna nissaliyabbu furda maydowayesi totageski bayowayesi saroski kabbaresuna suňadowa deya etowamowa. Oynabbu Ertereya udumalana Kunama kasakala okotatona furde okotatona, okoturuna furde okoturuna, fanakiyatte gasuma lilikettena kanunettena sauski gasunasi kiminina. Innokan deya sawrata dimokrasa tasa šadiyowa. E. Samara Woyniyoda Gatalabbu Koybiša kulabbu Ertereya agare agasala kos gosuma samara woyniyoda afiyata kinamanume. Inna sababena bubiya atawa mengela sana agitaňaski ibin kikama Šabiya usulowa ikoma aškawe deya. Woyniyodiya konakin mata kišama, dumiyana anda fenanan deya. Ertereya Kunama osamiya košera jinise konsattowayette waa kona kutuki suňasunasina samariya woyniyoda kitatonasi sawrata dimokrasa acala kotinkišama tabilabbu kosodana kogošake. Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 8 ታሕሳስ 2010

Ardellalabbu Šabiya hakumata Ertereya agarala fannasuma botata kotikowa agare kisamarama nume. Botata išigolatte sullumabbu woyniyonunnimasi dorosuma kososona bayan deya. Kunama agara bodowayette samaroski kososona bayenayesi nabuliyata kiki kufunasi karkas kibacina kogošake. Košera jinisa bodowayena inna gadiyatenalle koola kolu kobacina kogošake. Šabiya hakumatam košera jinise agasala išis kišima kotika baya, kokka, moda, marbatasi lakadowa bubiya Sawrata dimokrasi acowabbu kitadaki samara woyniyoda ammarasina ankatasina suňaski ibacki Šabiya matarebesi fašalos kinolana. Samara woyniyoda kosulluma gomma ayibekin ella kosasitta goddakin kobesa deya. Siyasata kosasamma ka siyasata targada inanni. Siyasata targada kinamma kana majiyasi kišano kisbatiyasi itakki kotulenni. Kosasitta goddowakin kobesamale kišayya maydana bayana (Siyasatabbu) ketawa kitakena. Osamiya bodowayettena lawa-tokore kin kobesa kišama tabilabbu gomatoski woyniyosunasi šosuna. Sawrata dimokrasa tabilowabbu tokora lawa au anguda kotika kišano, botatasina ores koybaki samariya woyniyoda kitiribana. Ide samara woyniyoda kogotana damanowayekin ella kosasa bakata kišama sabbatasi kunama agara kosasala illiyabbu anda kitiribana heske. Iša ditta Šabiya hakumata Ertereya Kunamasi kosasana bakata bubiya kumus kolaki, kosasitta dabes gosubbu hediya ergaski imangelena Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 9

niyatowabu, kosasa bakatowa bubiya kola kišike. Šabiya usula kunama tamfedasi kotoroniya kalmowa kigotaki kosasinana afiyatina kišaki bišiya sanalana ešetina kišanasi kimininowa udabbu, bakata maydowa bubiya kumuski itadaki Kunamasi sabana ka šuttalana kišaki ňeliya furdiyabbu kotatonnimana jinisiya kormeki šabiya ňela gunusuna subbiddadala kikoke. Babara kišano tammana Šabiya akumata mongorowa inolama kosasa polise Kunama igidala Kunama agarasi bettis kolamana Kunama agara majowa košera jiniselle otoki nafon kokanasi bakatosuma farda kišake. Innakedimala košera jiniselle kunama igidala woyniyomme, okosasame dowanumeki; Kunama agara igidiyala bakata tonkošowa kiteki anisunadada. Ekkenabu bakata aňňada (Affirmative action) kunamowassi igidiyala kosona dadandowa deya. Oynabbu kunama agara kosasa bakatowa kiteki, tama kosima subbiddadenakin kobesanasi agarowassi nafos kišona kosasa ondoba kona sanette kotengenema teknikal kosasa ite okosina kogošake. ERKUKODISU kunama igidala kosasa ite fannamunasi kiminimala kunama tamfedowa teknikal kosasa bakatowa kitenasi salufa kišo suňasuna. Šabiya usula kunama igida sukela hakima itena hosbidalana natakesuyyana hakima itowaye ka kalma dogolada koynamena, kogošama ankorada koynammena, koddima laboratory ašene (šilale) okosimmowabu tamana kunama agara, šadiyabbu kunama darkana dedana bada aňňadebbu hayski golgas goske. Oynabu hakima itenaye Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 10 ታሕሳስ 2010

kunama nafala kolutamenume. Šabiya hakumata šamma galle šeb’ anala kussumenayela Kunamasi afiyatiya halata kotulenowa iwibbu gosubbu dirga bada kin kinababona bakatowana kise kišike deya. Oinabbu teknolojiyabbu totegesuma kosasana fanakiyatte gasuma fulkuda damanam ito konowana sawrata dimokrasa kayšinda šadiye kosamowabbu inna tabilenabbu kakosodana. Šabiya usula kunama tamfedowassi kunama furda/kososonana ňeliyana kibal faski adabe furda/kososonana ňelana kibin kikanasi ufungamma uga kosimme. Inna ušurufena kunama tenda kilalabenasi kišannema kišamowabu kunama tamfeda tummadiya kitiribaki ňeliyana furdiyana kitatonasi ERKUKODISU karkas kibacina. Erterea Kunama koybiša dimokrasiya suňada (ERKUKODISU) komengela gosuma darka kiša kommena sarosunasi hakumata sanala darka abišanda atawittabu kosanabbu darka kiša higidiyala arba taggima hosunowana, Ertereya sasa hakumata sana wagelana kotafki isanana majowa kitalalinasi kibacina. Okodoka kunama kišella Ertereya laga sasa hakumata sana wagelana kotafki arbiya hosunasi kibacina Fa. Isa Gata Polisi Gatalabbu Šabiya usula Ertereya laga sasa koybiša kulabbu kolama Isa Gata Polisi botatalana danta kotikalana tukudalana Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ