SIYASATA MATAREBA PROGRAMA. Minta 16-20

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 16

ታሕሳስ 2010 4.3. Ertereya Kunama mosowa majena nafesina diyadatabbu kokotalalinasi guduratinana kotiribama nissala kinama agara sasowa efatoma miliša kalma ausas kodoronasi kibacina. II. KOTORONA MATAREBA 5. Nenediyabbu Kišano Kayšindiyabbu Nawara Kišama Kotorona Fardala Kotinkišaki Tajire Eritreya Kunamana Košera Jinisa Bodowaye Nafasi Totogesuma Kotorona Polisabbu Kosoda. 5.1 Agara bubiya subbiddadiyabbu nafos kikamana ora sukena biša-ba goodowassi agasa maidabiya kolaki suňasuma kotorona ammara tabilabbu Ertereya Kunamana Ertereya agarena subbiddadiyabu nafon kokama kotorona polisi kotalalinasi kibacina. 5.2. ka kona koluditta sogeyabbu koddima kina ešeta itidana, Woyniyodasi wasa kišama itada budeda kitalalimana; ide sugatte kotengenema biša ešeta ammarasi nafosuma kotorona stratejiyam kotalalibbu inna tabilenabbu dannodinasi kibacina. 5.3. Laga kišano biya bura Ekkenabbu igidowalle kokosima Ertereya Kunamasina, košera jinisa ililikimowayesina bakata salufa kosobbu nafon kokamana sasiyabbu Ertereya agara mosowassina alala tabilabbu nafos kišoma polisi kosinasi kibacina. 5.4. Tajire Ertereya Kunama nafana ankatana kosenemmiyabbu Kunama igidala maliya koturki Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 17

uliyasina Ertereya Kunama kotorona tawdasi asbatenki Ertereya laga sasa kotorona kogotanala arbiya homunasi kotorona gila fanede kinolaki sanala kutubbu olutabbu Ertereya Kunamana Ertereya agara sasowana nafos kikanasi kibacina. 5.5. Ka kalma aw bišababowa kalmana biša lagalana kotengenema ora suka kotorona ammara tabilowabu badikossabu anisumana etetabbu kotorona ammara kitalali kasoma kura togida kišama biša lagana ora sukana maydabiya kolaki suňasuma Kotorona Polisi kotalalibbu Kunama mosanda ora sukela woyniyosumowa komintittabu saguski woyniyodiya kigotanasi kibacina. 5.6. Tajire Kotorona Polisila kotinkišamabbu košita laga suga kotiribamana išigola lagettena bodettena isa gata tareba kotatoma suňade Ertereya Kunama igidala budesunasi serkis kibacina. 5.7. Igidowalle kišano Ertereya laga sasala biša ešetalana minerala buralana kotinkišama industri tikilede kodorobu agarowa igidiyala sana bakata kiteki nafos kikanasina itadowa adagata tarebabbu igida akumatana agasa akumata nafala kutanasi serkis kibacina. III. FURDA MATAREBA 6. Ertereya Kunama Furdiyabbu Kabbara Kiteki Kotatoki Kunamiyana Lagiya Tummada Kitiribanasi Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 18

ታሕሳስ 2010 Kosada Kosasabbu Nafon Kosona Furde Likiski Sanala Kolutana Tabile Osa Kolonasi Kibacina: 6.1. Ertereya Kunama tummadasi kurtogida kosamana obal kosa košima furda maydowaye kokošabbu nafala kolutanasina kunama agara woyniyodiyala turba kutuma furda bayowayena kobina borittena saromunasi kibacina. 6.2. Ertereya Kunama Furdabbuna kososonabbu kabbara taggimana ankatana kokosoma samara tikilede akkabedasina wamiyoka košera jinisellowaye furdette kotaytaki anisunasi kibacina. Kunama furda šilale akkabedasi gata bubiya kutu wasuma emeda (musiem) ita ausas kodoronasi kibacina. 6.3. Ertereya košere jinise aňňadowaye furdasina kososonesina koddima tabilabbu ankatoski akkabesunasi kibacina. 6.4. Kunama furda kobinna kotatonasi kogošama kosada kiggasunasi kibacina IV. SAMARA OYNIYODA MATAREBA 7. Ertereya Kunama Samariya Woyniyoda Subbiddada Maydata Kogotanasi Kibacina: 7.1. Ertereya Kunamowa samariya woyniyoda tabila kekabbu sanala kutanasi Ertereya košera jinise konsattowayette urfa kokoso komin koňana farda kotalalinasi kibacina. Košera jinise agasala kontima kokka bubiya kitadanasi kibacina. Ide okodoka Šabiya usula košere agasala išis kišima botatana, Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 19

šakiranana, garina (kafaliya dabosuma) kososonena, jinjiyata sana mogorena kitadanasi kibacina. 7.2. Ertereya Kunama bubiya kosasitta goddowa kin fanaka etetala kobesa kišaki košera jinisa ellowayette kolla kosama subbiddadata kolinasina kosasa gatalabu lilika-lušala kotinkišama bakata aňňada kitenasi kibacina. 7.3. Saynisana teknolojiyana Kosasa budesunasi kibacina. Kosasa, diina (kobinna) kin nawara kišanasi kiminina. Kosasa usula Ertereya Kunamana agara mosowana niyatala kotinkišamana, kona-sanette (technical kosasa) kollima kišaki subbiddada ekkena laga kiša bubiyasi jabidittabu kokosasanasi kibacina. 7.4. Ertereya Kunama afiyatina kišaki kelidiya budesunasi afiyata aw fulkuda tikilede subbiddadiyebbu okotalalinasina, ora sukelana tarafosumma na-biya luša kitena majowa kitalalinasina kibacina. 7.5. Hakumata sanela Ertereya Kunama košera jinisellowayette kollabu kotafena sana bakatowa kitenasi kibacina. Kunama darka kišena akumata sana bakata koytenasi kibacina. 7.6. Kunama tamfeda furdiyana ňeliyana kefatoki ibin kikamana košeriya ankata dannodasi lakasumana kišanasi kibacina. Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 20 ታሕሳስ 2010 V

ISA GATA POLISI 8.

Ertereya Kunama Niyatana Nissalena Kokoybama Elate Bubiyekin Nawara Kišama Isa Gata Polisi Talenoda: 8.1. Ay lagette kišano kittittette kominina kotengena kolla goddalana samara nafalana kotinkišaki kasiya ka damanela ankaladittabbu, sulluma basotabbu, samara woyniyodabbu kosodama nissalebu kišanasi kibacina. 8.2. Inna sawrata dimokrasa kittitena dimokrasiya dannodasina inna tabilenabbu kokosodama elatena siyasata suňade bubiyesi totogesuna. 8.3. Laga sasa agare alalasina dimokrasiyasina samara woyniyoda ammarasi koggamma bacesi totogesuna. VI. KOMALDA Inna Ertereya Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Er.Ku.Ko.Di.Su.) Dimokratika Siyasata Matarebena Diba Tumma Summada Asallala Kidarmaki Išabki Oššaloski Immi Kidoroma Fanaka kin Sanala Kutana.