SIYASATA MATAREBA PROGRAMA. Minta 11-15

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 11

kotinkišama kišama sabbatasi Sudante, Yemente, Jubutitte, komaldala Itoppiyatte masa kiboki tamfeda udumale nya ete dirara kosanasi kiminimowa kantima hakowa deya. Masa ulufa kobinki masa kin adagata woyniyosunnima hakumatena ay fanakala ay hakumatesi tukuski ide tamanna koda kideki Jibutitte masa sakaski somaliyala foforina guje totogeski sasiyabu Afrika gila sulluma kušumbure gosumowa kanti godike. Ankaladina polisi kinama hakumata kišano kittita, Šabiyende goddiya bubiya masokala kišamowa kotakema. Er.Ku.Ko.Di.Su. inna mooda šinkadabbu kosoda gosuma Šabiya Isa Gata Matarebenassi koybaki; kittitelle kasiyaka damanela (gadiyatela) kona kutummana, kolla goddalana samara nafalana kabbaralana kotinkišama kotengenabbu kosodanasi oššalosuman deya. Kittite aw hakumate bare niyatala kodoroma kotengenana ellowa ellowa kasiya ka gadiyatela kišano, kotengenala ankalada, kona-taakin kuusuma (battisuma) Isa Gata Polisabbu kosodama kittitan deya. Išigola lagettena hakumatette, kolla goddalana ankatalana kotinkišama Isa Gata Polisibu kosodama kišana. Sawrata dimokrasa, dimokrasiya tabilabbu kokosodama koybiša suňade kosano kittitesi baciyala inama guduratabbu kidadinasina arbiya hosunowa kin šaski Šabiyende tukudabbu woyniyosunni. Šabiya hakumata Ertereya Kunama baddala kelema haydowa kin košima Er.Ku.Ko.Di.Su. tela uya 01-04-1995 Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 12 ታሕሳስ 2010

košike. Okodoka tela uya 18/10/1998la Diibiya Tumma Summada ekkena kikki gaski šamma baca farda galle šebanala kussumenayela batafalabbu nawosuma kittitan deya. Er.Ku.Ko.Di.Su. “Niyateya Ayneyabbu Oššala Ašik Kosaladata” suma nissalowa, Sawrata dimokrasa tabilabbu kotalalinasina košera jinise tummadowa niyatalana kolla goddalana ankatalana kotinkišamala kišanasi deya. Inna baddala derňadima nekedenaye sasiyabbu kidarmaki kunamana Ertereya koŝera bodowayena nafala kutamana Sawrata dimokrasa tabilabbu kossuma dimokrasiya matarebena (programena) sanala kutubbu utanasi kibacina. I. SIYASATA MATAREBA 1. Ertereya Kunama Lagiyala Kinama Majana, Ankatana, košita Laga Tummada Digodasina Akkabedasi Sawrata Dimokrasa Tabilabbu “Niyateya Ayneyabbu Oššala Ašik Kosaladata” suma Nissalowa Udumaliyabbu Kotalalinasi Talenoda: 1.1. Ertereya Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Er.Ku.Ko.Di.Su.) nissala, Ertereya Kunama ila kišomabbuna nafos kasonan suma tabilabbuna konti kiyamowabbu niyatiya ayniyabbu oššaloski ašik kosaladatana gasuna majowa udumaliyabu kotalalinasi kibacina. 1.2. Sawrata dimokrasa acala kotinkišama arda bubiyalabbu kokkoytena nafe subbiddada maydala Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 13

kotalalinasina, kolla goddalana niyatala kodoroma tummada kotalalinasina inna damanenassi umunya kišana dimokrasiya tabile Ertereyala konandinasi kibacina. Ertereya Kunamana niyatiyabu dimokrasiya tummada ketawanasi kibacina. 1.3. Sawrata dimokrasiya tabilabu Ertereya Kunama furdiya, ňeliya, šukiya fala tašowa kitato akkabes kikanasina, ňeliyabbu nafos kikki furdiyabbu kasaro kotatonasi tiridittabbu kibacina. Ertereya Kunamasi kokema jinisa atawa sana kekittesi gites koybana; saros kinolanasi kibacina. 1.4. Sawrata dimokrasa acatte gasuma tabilabbu kotalalima Ertereya košere tummadowalle, Ertereya Kunama osamiyanda košera jinise konsattowayette ankatabbuna kollabbu woyniyomuna majowa dogoladittabbu kotalalinasi kibacina. 2. Ertereyala Agaram Efatomana Dimokratika Kišama Hakumatam Tufesunasi Koggasuna Baca: 2.1. Šabiya usulasina, ka kiša majana, laga ankatana tuffamma kalmesi kitadaki, Ertereya Kunama agara nafa kitiribamana agara mosowassi arbiya hosunasi kowwa kibinimana Ertereya laga sasa subbiddadabu agaram efato kibin kikama dimokratika hakumata tufedasina serkidiyasina kibacina. 2.2. Kodorona hakumatowa agaram efatoma kišaki, sultatowana agaraňňa kišamowa kibin kikki sultata tonkošowana dimokrasiya tabilabbu kokkaseleki Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 14

ታሕሳስ 2010 okkatawa koloma Diiba-dine (Assembeliye) kosanasina; agarana oššalina kišaki arbiya hosuma farda kussunasi kibacina. Oyna baddala sultata ka angudebbu kobininnimasina doggagos kolana. 2.3. Sultata agasa mari-marokowalle (wagellokala) hummasunnimasina ay subbiddadala kosima sultata taršata salasunasi kiminina. Agara mosowa kekiyabbuna etetabbuna tibbibiyabbu arbiya hosuma šuttala kokosima sultata tarše au subbiddade okosinasi kibacina. 2.4. Ertereyala košera jinise ňelala kotinkišama Federation konada usulam kodoronasi kibacina. Tigirinyatte Arabatte agasa akumata sana ňele kosamowa kibin kikanasi tugulnas kisanana. 2.5. Kunama higidiya ayniyabbu konadina majowa kotalali kosonasi kibacina. Ertereya Kunama konada higidowalle Kunama ňela kosasana sana ňelana kišanasi kibacina. 3. Dimokrasiya Maje Okotalalinasi Baca: 3.1. Kommi gosumanda Ertereya Kunama lawetiya hediya kifakalla gunusuna maja, sulluma saguda kiminina maja, sana kutubbu lakasuna, šobbora kimininana, hesuma tabilabbu kittitosuna maje dogoladittabu kokotalalinasi kibacina. 3.2. Darkette abišette agasala kominina atawa sana bubiya koybaki, abišette darkette siyasatalana, kotorona mina ňadalana samara woyniyodalana ide Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 15

askara fardalana ešatiya bubiya kolla mitenasi kibacina. 3.3. Diina aw kobinnala kodoroma katawa sana mongora bubiya sarosunasi kibacina. Laga košita bubiya kotik kiyama kobinnowa talenosuna maja kinanasi kibacina. Lawa tokora, igida kotika, botatana bagaminda salugana Ertereya laga arsibakin saromunasi karkas kibacina. 4. Ertereya Kunamasina Ertereya Agara Mosowa Nafasi Lakasuma Dimokrasiya Lilika Kinama Darida Askara Ausas Kodoronasi Baca: 4.1. Ertereya Kunama sasowassi hayda kišo gosumana imengeleki immi gosumana, darka sinna osamiyesina laga košita kosammende kitingiri gosuma Šabiya askarana konadiya usula bayowana bobiyakin tottos kišanasi kibacina. Udiyabbu Ertereya Kunama ankata digosumana Ertereya agara majasi lakasumana Ertereya košere bubiye okotafema agasa akumata askara awsas kodoronasi kibacina. Šabiya askara miskinowana agasa akumata askara kiša kisananasi kibacina. 4.2. Siyasatiya lilikabu Ertereya Kunamana Ertereya agara mosowa niyata tillasuma, Ertereya Kunamasi, Ertereya agara kin ketawamma, dimokrasiya sana tabiyata udumalabbu kosodama, Ertereya laga košitette siyasata lilika tummada kinama agaram efatoma askara koda kideki konandinasi kibacina. Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ