Decembere 2010 ERKUKODISU DIMOKRATIKA SIYASATA MATAREBA PROGRAMA. Minta 1-5

Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 1 ERTEREYA KUNAMA KOYBIŠA DIMOKRASIYA SUŇADA (ERKUKODISU) DIMOKRATIKA SIYASATA MATAREBA (PROGRAMA)

Aniboda Ertereya agara mosowa galle šebsattesi koybiša masa gerbebana fiteta taggimana jabisuma kulabbu galla kelida 1991 koybišiya kitalalike. Kotalalima koybišowa udumalanume. Ka kišana Dimokrasiyana siyasata maja bubiya Šabiya hakumatam dos kibinki Ertereya agarasina košera jinisesi mabusa itala kutuno tammata haydala kokoske. Ertereya, košera jinise ellidawdiye mabusa itokanumeki, danta aw botata kotikam budeski, konandiki haras gasuma laga minta kišake. Haradokowa dittiyabu šillay fakes kišaki Afrika gilala, Ertereya gadiba bayabbu kotakenasi kasiboske. Inna tabilenassi Šabiya hakumata ores kibin kikki suňas gosuma sabbatasi Ertereyala sulluma, dayšada, kotorona ammara kosina bakatowa kosimme. A. Siyasata Maja Gatalabu Anidki kawdama kalla Ertereyala kosima Šabiya hakumata dantiya tabitowabbu siyasata maja bubiya koniyala kutuki hamumabbu kinende iribbitabbuna kilabbuna lagiski medanos kasonasi kowe fesuma Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 2 ታሕሳስ 2010

sabbatasi, kotalalima koybišena hama košera jinise bubiye kelen kontinasi šomumme. Inna sababenabbu inna hakumata furkukena kokuma aw Šabiya bagana suňamma kittitena narkaba kotadena okosinasi aw osa kolonasi wajiba. Galle šeb sattesi katuruma kokobowa iddimmeno tamana kokoba katurunasi kasibosuma akumatam iša kono katur godke. Ertereyala košera jinise bubiye niyatiya ayniyebbu ašik kosaladata oššalomuna bakatowa Šabiya hakumata fifis koybamowa iddimmeno inna nissalenabbu Ertereya tummada kotalalinasi femma laga košitesi abayella kallabbu kintiki laga košitellam itena majowa kolaki košitiya lagakin kokotudanasi kasibos goske. Sababowabbu inna nissala keddusena Ertereya arsibala tarbana ambana kišake. Ertereyala sawrata dimokrasa šimalowa fusubbu košera jinise gummatiyabbuna tummadiyabbu koytena majokowa dittiyabbu agara nafara elliddabbu koytena majowa Šabiya akumata šillay kiseke. Ertereya Kunamana Kunama kišamokowabbu ňeliya tawda, furdiya budedasina, higidiya ayniyabbu konadiki ňeliyabbuna ikkebbu alaloda majowa kitalali kikanasi Sawrata dimokrasa tabilowa ankoradiya šadiyowa kišamowa kitakki kosodanasi Šabiya akumata bakatowa išomme. "Košera jinise niyatiya ayniyeb oššala ašik kosaladata" suma nissalowa majella kallabbu nafon kokki košita laga dayšadasi, laga košitena košera jinise tummada kotalali nafon kokannimasi Šabiya hakumata gata bubiyabbu kiseke.

"Niyateya ayneyabbu oššala ašik Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 3 kosaladata"

suma nissalena nafon kokamale kišayya Ertereya laga tummada kišano košera jinise tummada dannosubbu šabiya oyniyodiya galla angudela komalana kišamowa kitakemowano Košerabbu kittitoda kišano niyateya ayneyabbu oššala ašik kosaladata suma nissalowa abbara aw manata kormeki agarasi baganabbu ištaske. Iša ditta Ertereya agara mosowa agara abaya kišama Šabiya usulasi saros kolaki sawrata dimokrasa acabbu lagiyana košere tummadana kitalalinasi baca memala koske. Ertereya Kunamana gummatiyabbu ňeliya, furdiya kitatoki higidiyala dimokrasiya tabilabbu konada anis kiggasunasi, Sawrata dimokrasa šimalowa animinda kišamowa kitalalike. Wamiyoka Ertereya laga tummadasi kišano, Kunamiya košera tummadasi akkabeski dugabos kikanasi tamana sawrata dimokrasa animinda keddusowa kišamowa deya. Oynabbu “niyateya ayneyabbu oššala ašik kosaladata” suma nissala, košita laga kišano košera jinise tummadasi wasa kišamowana ka kiša kišano dimokrsiya maje hirittabu kokotalalina tabilowana innana innoka kišamowa kotakema hakan deya. Ba. Kotorona Gatalabbu Ertereya agara mosowa woyniyodiya artowa bišana bišatte kotengenema fardalana deya. Tabila maydanda innakes kinnema biša bokala kotinkišama agarasi kotoroniya kalma nutubbu ammaroski itonasina Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 4 ታሕሳስ 2010

oyniyodiya subbiddada nifegeda nišonasi lagana laga bura kililikimabbu agara nafasi lakamme gila-faneda kankena faneda issegana osabbu agara miskinanda kotoroniya kalma anda šuttala kosimowassi totagemme kosana heske. Biša kišano ita laga (laga ussumun) igida hakumatana agarana samarabbu sugunnemma kišabbu, ora sukala oyniyos gosuma agara biša babowa nafala kutama tabilabbu kossuna kogošake. Laga akumataňňoka išabbu tama šabiya usula ambos kimin gosumowa kokala išana dadanume. Ide agaraňňoka išabbu agara miskinowa tajire saba išana dada nume. Innakedimena tajira taggime laga oyteki maliya otirki nafon kokame dowanume. Biša kišano ita laga dabosunni, kotanni. Agarella aw ka ella kotingiriki laga kirosuna kišayya akumatowa agasa-ka kišabbu tajirowa baranda maala kinammowasi sadenasumana, akodadiya kišama kišannena dada. Inna damanenabbu Tajirowana agarowana košita lagowa nafasina uliya nafasi dannata bukunadittabbu komin koňanasi bakata kišona. Laga hakumatana agarana sugunnesuma kišabbu tajire agarakin laga nafon kokanala wasa kinama tabilabbuna biša baba miskinowassi kimengelemma damanabbu kišana heske. Okama lagowa udabbu biša laga ayniyowayesi niyatiyala kodoroma laga-udabbu tamaniya šolda (compensation) jabin kišona kogošake. Ertereya Kunama higidala, tajire Kunama agarowa nafa kisanemmiyabu šoldiya kotirki tajiromuna bakatowa kosina kogošake. Innakedabbu ora sukela goski Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ

Siyasata Matareba ፖለቲካዊ መደብ Eዮ Decembere, 2010 ታሕሳስ 2010 5

oyniyodiya tarša anda šuttala kosima kunama agara biša babowa tummadiyabbu nafa udumala kitebbu; tajire okosoma bakatowabbu uliyasina Ertereya kunamasina nafosuma sana kosanaki laga sasa kotorona ammarana kotatoki šon nafon kokana. Oynabbu innakes kinnemenassi totogesuma bura-išida polisi (investment polisi) kosibu sawrata dimokrasa acabu laga kiše tummadiyabbu nafon kokama kotorona ammara budedam kosina kogošake. Okodoka Ertereya kunama igidala biša-baa ešatana, šigida bura ešatana, minerala bura ešatalana kotinkišama industri ňaňale biloka dittiya kona košorka sane kosanama fabrike osa kolonasi serkis kisanana. Inna ondobenabu ay subbiddadala kosima agara mosowa nafos kikama kotorona ammara farda sawrata dimokrasatte sawski gasuma kišamowa deya. Ca. Laga Bura Kililikimabbu Biša laga, ita laga kišano dahabana, orikana, laga kala kosima minerala bura elelena aniski kodama kalla hakumatana agarana sugunnemma kišana. Inna burena laga sasowa nafalana agaranda kotorona tarša aňňadiyidela kosima biša babowa nafala kutana kogošake. Tajire maliya išinki uliyana nafonki agariyasina košitiya lagasina nafon kosoma bakata, lagattena laga buratte kotengenema polisi maydabbu kommi kodorona kogošake. Ertereya Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Er.Ku.Ko.Di.Su.) lagana laga Erkukodisu Dimokratika ናይ ዲምሓኩኤ ዲሞክራሲያዊ