The Kunama is a minority ethnic-group living in the western part of Eritrea.This page exposes the unjust and discriminatory activities of the Eritrean government. It also participates in the political dialogues in Eritrea.

Welcome to  BADEN - Kunama.Com

  Home / Arabic / Tigringa / Feedback

Home
Land
Language
Customs
Beliefs
Folklore
Perspective
Genocide
Report
Information
News
KCS
kpdp
Opinion
Music
Contact
Announcements
Articles
Links

 

All the forces waging wars of „Genocide” against the Kunama people ,aim at disrupting and destroying the Kunama people’s traditional “ethnic identification marks,” their “egalitarian social system” and their traditional system of “commonly owning and administering their native and ancestral land”:


 

 

 

 

Kunama -Koshera

 

20 06 2021 Koshera Maja Kokela

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada, ERKUKODISU Kittita Edetta
Nissaliňňa Kotalalinata Koybiša Baca Anisuna!
Eritrea kunama agara, hakuma usulebbuna šifta kišama Šabiya usula mongorowabbu atura komintinata komengelaki haysumowabbu, Erkukodisu kittita, kunama košera dannodana koybišana kitalalinasi kowe feski tamata baca fardala koske.
Galle 25 anala kaggadima koybiša bacenalle kunama agara kiše ummena bibena fitetod kaloke. Gallikelda Erkukodisu košita furda Aprille ellala koliňňa tamodiki kalomowa kokala šasuma Aprille furdalana koliňňe kakas tamodiki fitetomme ada naudki baca farda fitetala kakoske. Kunama košera dannoda talalasina koybišiyasi kobacki kokobiya koturki sangiya kokoteyki šukiya fitetommesi ankata udumalana kabbarana imesi kiša!
Šabiya usula bilala kosimiyakin kibinki tama okitenatta kunama košera atura kimintinasi mayliya šadiya kolaki lagiya kufulki ka nafarabbuna jumulatabbuna kilili kiyaki imengelaki sabiya kolanasi darabesso iša kišomma kišayyana agarowa kitadanakin kulisuma amela kosimme. Erkukodisuna, kunamiya agara kibesanasi košeriyabbu kittitosumowa koybaki, tankiyabbu kucug kolanasi suňaski minda arte darabesso ikayloma Šabiya usula, tamana kittitiňňa bušukudasi uyenna awadenna kisana gosumowa kotakke. Tigray kittita Hiwehatna agariyalana sakasuma masenallena košera kittitodowa saros kolanasi Erkukodisu kittitasina komalda kitadanasi darabeske. Iša ditta inna masenalle Erkukodisu fitetosuma fitetoski abacaca iddirowaye katirabbu kitey kišaki baciya anis kikki gas goske. Innalle kunama agara sasana kittitadinena, tagamala koyama kunamiňňa agarana kittitiyana ajalakin kiibesanasi homma arbowa ayokkoma kišammowa kotakena heske. Inna otomenabbu kunama agara sasasi tagamala kosima kittiteyana agareyana nufulunasi tugulnan nisana nidadimowassi Erkukodisu kittita aftata udumala lewes goske.
Erkukodisu kittita kodorki fesumakin agariyala kinama kobinana ammatana hira kinama nume. Kunama agarana koybišiya bacala kinama ammatana kobinana ayokoma nume. Inna kišamowabbu Erkukodisula ka nafare arba taggima koynayyana tummadowassi salufa kosoki obac gonke. Okodoka kunama koybiša bacala nakotafki nabacinandabbu kowe fesuma baškulla kišano kittitadinana agara narkabana kobiniyana ammatiya šadiya ka nafarela dittiya tummadabbu kosodowalle kišamowa kotakena kogošake. Inna sabbatasi deya, "fitetana kosina koybiša masana anisuna" ski kunamiya tummada kitiribaki baciya anis kikki gas gosumowa. Ide Erkukodisu kittitana agariyette, "kabo kakoma koybiša bacowa komaldiya hirata kakinasi" ski kamašiki baciya katirabbu anis kikki gas gosumowa.
Koybiša baca memana agudana idana kinama kišamowabbu bacakin tefadakin ašik šuka fitetata hasalosunowa wajiba. Iša ditta baciňňa komaldiya hirata kakimma kande, agale fitetoske, agale firitoske, agale abaye obinke, agale bacakin kišake dabbu šad kawlana gadiyata kosimme, ide oynakedabbu kaminki kalomana kosimme. Oynabbu kunamiňňa košera kanandinasina koybišiňňa katalali kakanasi, tamana kunama tummadana baciňňana katiriba anidinowa okitena talaba taggima kišamowa katake. Baca fardala hasalosuma fiteta jinise bubiye koybišiňňa baca tiribasi katira kitaf kasomowa abayana malleytena otakena kogošake.
Tama okitenalle kosima koybišiňňa baca gatowa Erkukodisu siyasata matarebana dorda fanedana bobabbu sullumabbu kišano sulubabbu kaggadinowa kotakena heske. Kunama agarana kosima wagidala tummadiya goňňeski baciyala ašikin andabbuna katirabbuna kitiribana kogošake. Innakedabu košeriňňa dannoda katalaliki nissaliňňa; niyateya ayneyab oššala, agara majowa udumaliyabbu katalalinata kunama agara bubiya unukin koludama arbowa tiridittabbu hosuna kogošake.
Kunama Košera Dannodana Koybišana Kotalalinata Baciňňa Anisuna!
Ankatana Kabbarana Fitetomma Abacaca Iddiresi!
Mesuma mesu, ikama fanaka kika, kogošama fiteta talabosu ditta, Eritrea sasala kišano Sona Jabala, Eritrea Kunama, lagiya Oma, Arsibena, igidiya kanada agitosuna maja dogoladittabbu kotalalina!
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!
Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada
ERKUKODISU
Tela uya 19/6/2021

Send mail to baden-kunama.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 24/09/10 © 2000-2010 by Baden Kunama