30 May 2019 Kabara Dama Najja Malako
4 hrs · 
Najja Malako ERKUKODISU MAMEKI ADOLAY MAKUKE DA MANATOWA AYŠINO ?

Katakema kalla, kunama dankune min fanaka gerakin kobinki, Erkukodisu Mara kanka adolay saronkolanasi galle 18 kin abaddala, kidiya širinkolanasi minda artoka darabenke. ingiliza ňelabbu, kowimme, kunamab kowimme, wola dalaňelabbu, kowimme, facebook, yutobe, paltalk, Baden kunama.combbuna, kowimma nafonkikamowa baddala, kunama agasala koluki, Adolay akeda okedandabbu koniyana koniyittana kotaškosoki, inna hirenassi koloyyana, komalda funlakammowakin šaanki, okoma faydata kosimme.
Awal hay inna gatenab gamme, urfeyata kede, ay tagame okosiyana tama fanakiyanumema, lesumala kakossunama, kabokakoma bacena dangiramme, doggoga kamini dabbu minda arta kokosasyyana, ukunaňala tutanki, sogonkokosso, tamma waybibiya kokosasama kulabbu anene kakonene da yedetta dallalebbu šinangonke dellaleda agadadabbu kosaki attana ottana dungommowayena doggagatomumma kišaya imena fanakiyala waay bibiyaa aw tibbibiyabbu kasasab otakenowa.
Erkukodisu šabiyasi, tikileydiyenna mariyenna nakkoybakeski ibacgoske ditta Isayas Afowerkisi nakuke, šabiyasi namekeda udamme ide udanni, šabiyasi šillay tikileydiyenna deya koybama. No inna Adolaysi makuke lakin Erkukodisusi mameke dinenaye Niyatiya šadiya ayšino? dima kallale kišaya ellabbu hira lawsuma sultata šambara kišamala, abarmowana andowa badalabbu kunama abaye doronki irnan kišoki, inna kewdangommowaabbu kišamowa deya.
Kunama abaye, min fanaka gerakin, kobinki, kunama mara targasuma bubiyasi owaloki, damana angadiyiddebbuna sababa tantamitte kišoki, okonandinnimasi fataanki, saron kinolaki, išinfaki, mabusa utuki, šan koloma sabbatasina, kokalasi, Hayle sillase dergi okitalana okodoka, jabatala kišano šabiya fanakala, masa addala tarken kinolama kunama mora karbibe Annam ikela.
Woynakin šanki, Sila Abe, Jermano nati, Alexander abdalla, Chachu woldesillase, Doctor Alexanderna, Berhane, Sadarakkena, kunamsi koynimbima mara atesi, Kunama agasaakin atinti deyam dore nawsumowa ola nawnki, saron kinolake. Innoka aykaddi, kunamasi kunab kiya projectowaabbu kunama kittita Erkukodisu bušukudasina mare fataadasi, projecta asattanda, Bakit Jinina gummatiyena darbenki, fašalonki, kabukala koluma kulasibbu, Kunama abayesi lakas kišoma atawa tabilowa, Adolayna olliyesi ašik ulabbu koyteki, fatamunata, kiida, atimaa, kalaa, taraa kosimana kosimma jarimate ergankosonasi artoka darbemuyyana, komalda andiddabbu oraton kosaki jarimata kotaf kokamowakin šanki, oytema faydata kosimme.
Inde mayda fayyaadi kunamame, Erkukodisu mara kornelios aw Adolay woynakeda togilenaye oda gomma kallambe diyya, kokkakin nawara kišama wabbu kantiyya, inna koybiša bacanda gummatabbuna gadki gummata majanda Kunamasi Kunama kolama majowa kitalalinasi, kabacgodimenalle, Adolay iňaalliya seraňa menaňansuki, kittitiya dorda fanedakin, adagata gasuma oššala kosimme koskinamme.
Erkukodisu kanada ondobala, kokkolata manna iňňalliya iwiki, Sana atilladana ay oššala šas kolanni. Oššala kišonowa diiba tumma summadabbu katawama agastanowa deya. Ide agastanowa hegaweski, oššalosuma oššala šuka fitetam kosiyyana, uwaki tillasunowakin kula kidena inamme. Kokala maydella, Galla igida 2014 Erkukodisu kokkolata manna Adolay America kuwanasi, šabiyana kelettiye suňadana šinan košima koňera kiida atimowaye, kišano, šabiya ambasadderebbu kitena ajale okosinowana hegeweski, lakin kunama koybiša baca tawatasi, kosima fitetam kosi ditta agariya kittitoski, tabila kutunasi oššalos kišoma kittita Agastanan ditta Adolay iňňalliya oššalanume.
Ide kittitiyam išoma oššalowabbu saniya batafalabbu tillasuyyana, šabiyana kunama dankuna ellidde, tammada Alle koriňňala komenallena dako aykaddino kime deyam kaytenanki, kokkolata mannasi kokkoyšeki, mabinki, Eritreayata malenandabbu šaromuyyana, yoma lagowatta sullumiyabbu kikas kidenasi oššalommo fašalonki, mahan lakan košimowa kunama sasiyam itakema hakowa deya. Kunama abaye diimala, ay sabbatasi kittita marasi targeta olagommo ? dima kallale kišaya badda marata košura gomma sababowa tur, Siyasata marowana olliyena fatanki, komalda kittitossi olkomiyala kotuna niyatowana eya kayowakin keriman deya.
Adolay Kunamiyasi uyenna awadenna serkis kibacimana unu uliya kosasaki digiri kiyama kišayana, nakosasake dabbu gummesuma dittiya kosasamowakin, teski, šamma baca galle 24 nayela, Siyasata kitabe 26kin baddala kosane kilattaki Baškulliyasina kittitiya dinasina kosasamma kunamowaassina angusuyya majiyana kisbatiyan ay dawski aysabbatasi kibacgosubessa kosasa kišomana, kanuna tabilana, tummada manatana nafiyana lewes kišono, Wola laga asattata kigalle kimana angusuyya kittitiyala kitema siyasata targadowabbu, tummaski nafos kikkigoske. Abayiyana akomiya na kišabessa mayda katta ketawa goske. Adolay Kunama angudanda kosasammena lawetasina fayyaski giita kišoki sadenasumana, Eritrea bagana kittite fardala kunama ankatana gita kigotanasi serkis šarosuma šatiran deya. Bakit jinni woyne kantino Dc sulluma sagudala kunamaa wokilonakeski, lakin Makontilana ayniyam kogotaki, digirimaynake akemakeski, kasaromowana kosso, kobucema agrowalle, kitema fardowabbu, amanab kunamsi kimbima kunma mara kišakessa, kunamam dawsuma majowana serkis šarosunowa udabbu, siyabiya aňňada kišama ayšinumeno, hira ekkena nafiya ana kolaki, tabila šolda kiše takonkasonabessaa dabbu, Anana anana aw fannana kišaki, Hayle natike minaňadala kallas kutamowa fb nafos kikamowa intike italalike. Komaldala kodanam kosiyya Adolay kolleyanume, ide Erkukodisu mameki Adolay makuke dowa Awňga maa hamu dowakin kodanellana kosimme.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!