26 May 2019 Arte Mailam Adolay-Shallam Katta

 

Arte Mailam
21 hrs · 
Shallam Katta: Kunama agarasi baciya tabilala kokayla kotukosoma Bakit Gini lilike komalda orotonke.
Bakit Ginina Mariya Mallak'na Galle 18 kin baddala Adolay ke yaya alilike, baya kamin kishike dabbu Shambata tilindadande mintitta awn koshike. Tama fanaka itetala fajanosuma mediye nafonkokki lattabuna Live Videobu kotikiya bubiya shan kolake. Inna fanakenalle shambata keledala Adolay ke kiyakeda awrowabu agarasi tagama taggima kosoke.
No inna koda gommala kittita ay kasi kishono?
1, Fanaka gera kin masasake. Kanunabu kokama fada koma kishamowabu dangiras keyyama datam kodiya fanakiyala agigatiyette kawebu kafali.
2, Marbata lilikabu gadowana kiida atimana ngera awrowa kimesi alannima oynatta gadime.

3, Kunameyabu kawe Shabiya lilikabu mewda gomma damanowaye ewi. Sellasi shutabbu kafalinasi shutena agigitange konala mannakema kima kokkabu gadowa ishame. Innayena nekeda bodena toshimabuna gomatabbuna kisasamala ukunanga tutanki hemma kalla arfanke. Isha ditta kittita hegaweda maydabbuna kosada taggimabu kitarbimala kenaye babara shabiya akosamadedabu kidor kishimokowa dittiya tamana Shabiyette kokotangane gommowa kitalalike. Ide kekabu kisasaki gangomma tabilowa kekitta kishamowa kekabu kidor kishoki maltana munasi abbares kishoke.
Tamana ime otikammiya hediya kalla kodake. Ide ashi kokosimowa kin diyadatabu ganki babara Adolay ayake dabu kokida kotare kokoshimowa kin Shanki, akenke ; Kunama kittita k.k.d.s ditta Erkukodisunume. K.k.d.s bushukus kishake; dowakodorke. Na bushukus kolano? Inna kokelena nawsuma kellana kosimme. Isha ditta ime kittitowa ekkena kisha komala bushukudiyasi homma arba koskishimowabu innabu kokosungudake. Ditta Erkukodisu bushukusumme. Bacha dangirade iteshaski komalda diiba tumma summada ekkena kiminki bachiya kutuno kotakke. K.k.d.s dowana oynalle kussu kodorki Er kotaf kosono Erkukodisu dowa kokidake. Innasina okkoybaki Tigiray idor kishoma kittitanke.
Tama awrowa innalema maydabu abbaremu kunamame. Awriya bubiya Adolay ka yaya alilino makkoybakedowa sudenna sellena kodano katikke. Lakin kittitowassi aykedangi ula ellokowa kin otimaki, makila kin shuttata nameke makila kin baddata nakoybake dowa odor gommo? Innabu kantimala adolaynume ime okumowa k.k.d.s. kishano Erkukodisu kishano obin kokamme. Adolaysi kokoybaki oda gommowa kittitowa kutuno komi lakasuma kofegedaki abaya kalma kibatama mara alila kishamowa dea koybiya ditta datellanume. Ke kiyyake dowa sakit sababa awrandea.
Oynakin tama maydabu kittita bagana kosamowana kittitowa bushukudasi kona gommowa inna sambatena kasakala Mona Anderies Videobu shaskolamowalle kidoromowa dea. Unu awriyala akeske.; kittitena koybama ka ellana kosimme. Kittitena ambon kolamena ka yayena kittita marowayema sarod kanolaki askarowa maromuna mara mayde kakobu maromu; dowa kidorke. Innaledea keeka kolama. Erkukodisu idoroma nekedanda okobinima kenayena okoyamenaye Shabiya akosamede mare kiyyaki bashkullasi Shabiyata kokaski sallamonki bachowa bushku munasi kokosameki oloma keno mabinki fada koma makke.
Dabu kidorno fifinki akosamadenume dabbu koda koshimowa oyne Mona kekabu kola kikoki idorke.
Tamana maydabu ketarbi kunama sasame. No odagommala marenayesi sarod kanola dowa kodorke. Waga aykatta? Aynimininasi? Achchabbe oynabe? Inna kenayesi saron kinolanowa? Anda kemallenowa Sate 24 hakeditta kibachki bacha tabila geranda galle 24 kibach koma kasi bacha kin nugura nisamena aw naya fanaki nabachi nunasi inna kokala tokora lilikana targada dawda inna kokala koskinabe?
Kunama agara targada inna kenaye siyabiya mabbu koda gommowanumema itarbi kinki.
Shabiya akosameda shadiya kosamowa inna shutenaye kin angada kosimme.
Innale kishaya Erkukodisu lilikanda Shabiya lilika koynama darandarenayette kokena kosimme sumowa idoronasi haka inabe inammebe?
Ime Erkukodisu marenayesi katada suma lilikowa kunama agara nibin nikabe?
Tamma kishano sellasina ashik komaldata kakonenennimowaye maydabu metak mekanasi, Bakit Gini, Mariya Mallak, Yona Jermano, Biduna, Monana kekata kosa kolommabu tukudina nafarena okoske. Innayette komaldata konena kosimme. Badiyala salungomma deda ngangalowaye Ayle shiimiyala ebeta aw tara kokiki uliya kokoyamowa kokala komin gommowa otakki tamasiyabu kunamiyata kodeya maydosuna.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!!