15 August 2019 Kabara Dama

15 August at 21:15 · 
Erkukodisu Siyasata Kitaba 19 kin Kokama
Inna Erkukodisu siyasata kitaba 19nalle mara abbarana, Tabiyatiyena, kosodiya damanena kosadabbu kikoki sasabbu derňaske. Oyna bobabbu nekeda ellidde saski derňasumala:
1. Maran dimowa
• Ka normale ontimowakin diyadata kintima
• Ka normale ontimowakin gerata kintima
• Ka normale ontimma anabbu kintimowa deya.
2. Mare jinise bare okoske. Godda mare (positional leaders) na mara maliliye (Real leaders) deya.
3. Ammata (Trust) marasi kurtogidiya tallan deya. Mari mara agasala ammatam kosinasi ayibe satte kogošake.
• Siyasata kalma (competence)
• Kotengena (connection)
• Tabiyata (character)
4. Marella kette kina gosuma kotengenala ayibe kontalle kinnana heske.
• Na nišabessa kekabbuna kekemabbu nokotakena dada (personal authencity)
• Kotengena (relationship)
• Suguda (approachability)
• Ankata (Mutual Rapport)
• Ka košitala kobina (Belief in People) 
• Abbarana kasa manatana (Meaning and Depth)
5. Marella igidiyala ka jinise kussume kikoki kalmiye kitato kišobbu kittitolle arba taggima homuna kogošake; oynaye:-
• Konyumama mara kalma (potential leaders) koiname 
• Ayiba maidine (positive value) 
• Ka nafara ayibinowaye (personal value) 
• Mara kosaki mare kišime (Production value) 
• Kotalalima ayibine (proven value) koyname kosana kogošake.
Nekeda bode kulin derananaňamma ekotule.