10 May 2019 Yosef Gebrab Boro-Kornelios

Yosef Gebrab Boro
10 May at 07:35
DUDA BAYABBU KOŠINFA KIŠAMA ITA ITOWA ULIYOKA IWIKI ITOWA KASAKALA KOKOSIMA ŠILILE BUBIYESI AMBOSKINOLANA 
ITOWA FETINUKI FIRKIN NOLAKI SELEN NUTURKI TAMABBU AWSANUMMA KIŠAYYA NAFOSUNNI.INNA KOKALABBU 
Higidef usula siyasata bayowa dudabbu ambon kolaki onadi gomma šabiya marebbu Ertriya košita laga ankatana kosanki košita laga gata kin mabusa itata kofegedaki košita laga agara bubiyasi mabusa kibinki baa kasakata han kutuki gallenna ermenna uya leleda kontinnimasi amus konki išiffaki jajenadabbu kiyya fanki umus kibin kika gomma higidef usula mare Eritriya košita laga ganana kotimaki košita laga agarasina ambon kolaki ankatiyana kosanki mima gerbebe ajjinna baddala tillanki agarasina košitiya suka imeyma dagasiya itiya sakanki guša kišende kokotuda salan kosano tamma šabiya marena giliwiye oluna baa dawnki šutta baddanki tagamala kokoske
Inna deya Erkukodisu dammanaski šabiya kalusesi haysuma 
Lagala dannata gomuna nenede Lagana Agarana ditta dannata gosuma hakumata kosimmema šabiya kaluse košereyasi abayommey gosumowa
woynabbu tamana higidef talena kaňka kosama kalusowaye targamummabbu attile kunama tummadena fetimunasina kunama koybiša bacowa bušukumunasi ime owima ňera kosimme ime oňeramma ňera awra kosimme šabiya usulowa kosaroki.kkkkkkkkkkkk.
Kunama ande samala kaa kamala iwwana iniňana koyafan koloki dun kokkamašima abaye fardala kotafki kona takes kišonammowa inna uliya kunama kosa goňki šabiya mare kuname kilili kiyyafan koloki dun kokkamašima fardela kokotafki kona taken kišo gommenaye kibinke.

Kokala awralako lawasi tomab niyabbu tomata kikas kuwanammowa kokala kosaki targadiya barowa kin ella sellasi koli kokotik lakamuna elana sellana kotakemmabbu šimalibata kidandabbuna ula fulkudasina kolomala agarowassi šabiya konata kokas koki kot. unasi Erkukodisu kin kokonyumki šamadabbu tamfedowa kotemanasi matarebiya nafittowa kokoki kunama tamfedowa košeriya tummadowalle tummaski ankatiya kitalali kikannimasi turbeda sane tillamusi šaman gommowa koske ištadiya awre kin ekkenowa laga sulluma kišama aysummadino ay tummadino ay bacino ay kittitono dabbu kitemano targada barinowa lagowa gas gosuma damanana kotulemmiya kotemaki sellasi aybala kidusuni bešša itakemmabbu kolaňada gosuma damane okos goňke
Kunama tamfedowa danniya sella tummada tiriba owiki ašilolende attana wottana aben dun goke inna uliyabbu šabiya kalusebbu kogosuma lilika andabaya ajalala fas kutuna tabilowaye kin ellowa deya.


košitiya lagala higidef usulabbu haydam olano kotuda koma lajina agarowassi ajala taggimala fan kotugomma gata bayan deya t
Woynabbu kunama tamfedowa targada sullumena yomma anabbu nuda nišimowaye tana hekkida ena siyasata lajinamma .
Nekeno eke gosuma tabilowa mayda numema.wasa udumala kinamma sullumasi nokomamajimey.
woyna kin sellasi kolutana selliyana kotakemma šabiya abašarateda šimaliba melogomme mesano kasakala mekosime

Hay tamana uleya kunama mesa goňki košereya danna sella gem melaw nasi suňan gomma suňadowa kin tabaromuyya mayda kišana Emesi.inde dibala goňki laga ukuna kekuna sada san lawamu šasuma damane eňňana mekeno enake gosuma damanaňana fayyamu košereya išišana Erkukodisu išišana fayyamu.
Šasuma damanaňabbu hekinki targamuna ke mesayya mingistu hayle mariyam ijimala unu kosa koynamesi ayla fas kiwiki unu uliya olano unu kosa koynameki komalda ay ajalalakokoyano mayda katta metakke ide weyyabbu mentike .
Inna kokala isiyas afworki memayno mekuno awadb kišabe odomab kišabe enuturu kewi kejiňňa magida kajjalu magis keti kusumme No kalusiye aykotorini kalmi meynaki melaj kabataňňino barentu bilokata humman mesaki garmende sera lagata gaynki kundab laga melle mesuma.inna ajalena hirena kin šamunni ide inna batala male masokeno ay abe muyyana lawmunni.
Šabiya usulasina šabiya maresina sakit mkobinki mesa tarunki Erkukodisu bagana suňan goke ditta šabiya kalusena giliwiyena inna baddala derňanama ajalenalle memayno mekuno mekoyana kišamowa Erkukodisu anis kikišaki hays goske.

kunamiňňa masalala bila nimala kwe antinni dabbu kurala kona nuwamey mowa kokala Erkukodisu antinnidabbu šimaliba melome kišano Eritriya kasakala gomme inna haydam olano kotuda koma agarena mekas mekiki tomowallena mabusa ita šomowallena han metu memalanasi suňan gommowa Erkukodisu kišano kunama agara waa kin konyumama abandana šammellana kosimme.inna eteke.Erkukodisu klafeya kittita numema.
Higidef marena atišiyena metekenasi higidef usula aw šabiya hakumata kunama košera hakumatanume šabiya usula kunamasi wokilo sunni .
isiyas kunama košera maranume ide unu kunama košerowassina sona lagasina oššala išonni ide wokilosunni .inna nekedena šabiya kin aňňada kosama gudurttena okilomunni oššala osonni.
Kunama košerana sona lagana okila maynake koske .unu kunama haydam išima kunama kittita uddoda Eritriya kunama koybiša Dimokrasiya suňada (ERKUKODISU)
deya.
Kunama košera niyatasina sona laga gadiyatasina ošša kišonowa Erkukodisuna kunama agarana biloke deya.
inna lilikena higidef marena giliwiyena mayyyyyydabbu ketakki ebini bina luša šibabine mesayya . Woyna kin asmara okila isiyas mesaki awriya mekobinki kunameyatana kunama okila Erkukodisutana kona šurowa kin maltanamu tamana targamu tabilowa kin tabaromu eki kenolannima.
Ide mekuyya barasa woyne badumma woyne 
Memayno mekuno šabiya usula sarosuňňa 
Sulubabbu kišano sullumabbu kunama koybiša kotalalina 
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna