09 May 2019  Kabara Dama Kongera
7 hrs · 

Shibaba Anna-sa‎ to I miss Barentu

Erkukodisu konadiya kussu dowa manata ayšino?
Košita lagella maros gosuma siitella agaram immi kidoroma danna fanedowa išoma majowabbu kasaleki, agara mena kiteki, košita lagowa kenadina.
Erkukodisuna inama siyasata matarebana dordiya fanedabbu diibiya tumma summadala agaram etawama mari-marabbu konadina. Katawama mari-marowana dorda fanedala kodoroma kanunenebbu kittita kikki marosuna. Okodoka dorda fanedowalle kodoroma bobabbu kittita dina kišana hesuma Kunamasi utu wasuna mezanena darba fanakena tillasuma kulabbu kittita dinaab kabbatesuna. Inna deya konadiya ondoba. Diiba tumma summada kokki gasunowana dorda fanedala kodoroma fankowa bobabbu deya. Ay ka hesuma fanakala feski udamabbu dittiya kogoša kinama kišayana utu wasuna mezanowa kotu wasuma kulabbu jilada diiba tummada summada kikki gasunasi dorda fanedowalle kekabbu kodoroman diya.
Tammake Šabiya usula kanunakin degatana danna faneda kinammana lugumittabbu agara kikki jajenos kosso, agara addike komma godda suma mena laga sasala salasunasi awdada kolamala, Kunama ellidena kittitiya afunata kodenasi suňan gommowa kanti godke. Kunama tummadiyala sokomasunasi tamma sella fanakenatta kanimbiki somedimowabbu batafalellabbu kantina. Ide totagedina. Innakin degata inna bakatena nafod kakanasi Erkukodisu konadiya kussu dabbu tuffadinan gommena obal kosammowa katakana heske. Ayšino Erkukodisu dem konadiyala kinama tagama nuya maa wanki kasida kesonasi šomunni. No ime ogošamowa ayšino? Dimale kišaya tamana dorda fanedakin degata kasaki ime kabbatedinasi niyatommowana okodoka gon košima wagowatta kakonasi hemmowakin degata haka ellana kosimme.

Gata aňňadabbu Kunama agara sasowana kittitiyana kittita dinena, mari-marowa koskamaki otarki, nissaliyana suba ikadanni dabbu kodaki anaskamaki, tamma kelete kisodaki kakonennemma kišaya kanuna inkabbu? Diiba tumma summadabbu agaram etawama mari-mara kotareme, kittita dinanda fiteta jabisuma koskamame, baškullanda šukiya agariyasi sebbusumasi datella kitakemma abomandabu kotareki obayemesi tabila inkabbuno imette nokonenena. Inna kišamasi deya, Erkukodisu innayette konena kosimmes gosumowa. Erkukodisu fardeyanumes gosuma. Inna nissalena aki kanolannima kande kunamasi atawa tabila kesaki, kosa kotarakin degata kunamasi nafosuma tabila kekobbu kunama etawa kikadimowa. Erkukodisu inna majena dordiya fanedala kimmi kidoroman deya. Tamana anda luuske. Aši diya inna demokarsiya majena lewesuna dadan diya.
Woinabbu Erkukodisu konadala tagama inamme. Ide inna konadiya tabilokenabbu Eritrea kunama koybiša kitalalinowa korma kosimme. Ay kittita dinauna innalle kasida maa wada kišo gasuna kogošake. Kunama kosaki, nissalowa kobin kokki dorda fanedowa išoma majana kisbatana tillamunasi akossa kosamesi kone barebbu kabbatesuna.
Sulubabbu kišano sullumabbu kunama koybiša kotalalina !!
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!