07 August 2019 Kabara Dama
 
Kabara Dama

Yesterday at 15:07 · 
Batafala, Ankata Farda Oja Ndeya
Agara mara alile kinnaki tabila kekowabbu kosodamala batafale tillasunowa korma kosimme. Mara alila; agariya niyata kitakki, agara nafasi adugaba kišaki, agariyasi ankatos kišoki kosodana. Taleniya kišama agarana mariyowa išoma kosoda tasowabbu sagusuyya ay kitenassa itakemowabbu targadabbu kosodana. Innakedabbu kogošama maylowa miyanasi mara taleniyasi ankatos kišobu taleniyana mariyasi ankatos kišobbu samara nafowassi salufa mišoki mikosodamala hemma maylowa miyanasi šomuna.
Kunama agara baddiyala dusuma haydana mengelanakin kobesanasi kittitiya kidorki ibac goske. Innalle kunama uddoda kittita Erkukodisu, kunama ankata digos kišoki, tasa hakana kekowabbu kosodama sabbatasi tammata batafala arte katabosunasi šoske. Ekkenabbu kunamiya hayda laga sasala kotak kišanasi kibacimowabbu agariya akkanena haydiya kotik kiyano odadima akumatena agara narkabena kinandinasi šoske. Okodoka haydenakin kobesa kišanasi tummadabbu tugulnas kibacki, baciya kitiribamokala kišamowa kitakema sabbatasi agarasi targada kišono abayana malleytana ketawa kitakki baciyala kotafenasi arba taggima hoske. Kosima damanela agariyette kidarmaki tabila kekowa ketawaki targada kišoki lilika sasa sugunneski kosoda goske. Inna damanena kittita niyatokabbu dittiya agarana ibin kikama sabbatasi tillada kite goske. Oynabbu kittita, agarala hira kinamma ankata kinamowa konti goske. Okodoka taleniya kišama kunama agara kišayana kittitala kinama ankata hira inamme. Agigatala kotinkišama hegaweda kiggaski samara nafasi ana kola kosodaki unukin koludama bubiya kutu waski gasumowabbu Erkukodisu kunama agaratte awsatte biyatte kokala burkenki gan gommo kanti godke. Ide batafaliya numadana, marana talenana agasala kosima ankatokena deya.
Innalle ankata kosimma fardala batafala kotalalinni. Ide ankata kosima fardala ay turbena fagudena okosi ditta ite lawski batafala dirarosuna kin kulisunni. Oynabbu marana talenana agasala ankata kosima farda dimala batafala kotalalina kišamowa kotakena heske. Okodoka ankata dimowa ekkenabbu mare agasala kosina ankatowa kotalalina kogošake. Mare agasala ankata kosiyya talenena mariyesi ankaton kišoki ayniya bilena ankaton kokosona. Ide agara kala innakeda ankata kosimale kišayya agara bodena ankaton kesonowa korma kosimme. Oynabbu saniňňala ankatabbuna gomatabbuna kakosoda.