03 June 2019 Arte Mailam Adolay

 

Arte Mailam
3 hrs · 
Tamakin anata Erkukodisu Amana aw haka furdana kososonana kinandina heske:- ngera anyunya kososona baya. Aslamabbu kishayana harama. Kiristiyanabbu kishayana Anna fanede shebowayekin mikotakemowaye deya. Erkukodisu min fediyakin ngerana anyunyasi ores koibama kittitan deya. 
Ngerana bura kafana elle dimowa sosoyasi nume. Bura kafa fanakiyasina dirgiyala hallasuna ishana sheberisuna. Ilabema kulabbu shimalam ututuraki unyumata kifegedana. Oina komaldiya kishana. Ngerana oina kokaloka. Ningerama kalla haynunowa akongeranda ningeramowa deya. Ngerabbu nitena sultata kosimme.
Ngerasi botatabbu haka aw amana ta nifegedanni. Fanakiya kika ditta ngera makinata gommende fushasuna. Ingeramowana ankatiya gommende fushasuna. Ngerabbu nikona kofegeda kosimme. Ngerabbu nitena sultata kosimme.
Kosherella kasakala ankatana giitana kabbara nitena henuya kosaseya kotoroneya takeya shibabeya targadana keledeya aw artideya oshalina ayibe deya.

Inna ayibenaye ninnammabbu lilika joleda Erkukodisuna Kunamana okoibama sada usa ninamowabbuna oinayesi nokotatoki osameya Kunamesi haddadonki arfanki botatonumowabbu akosasa targadina aburana sama lushina ewlanni ide nishanni. Kelidabbu ayla kutekin shamumme ay botatomuyana Kunamala ankatana giita oitenni. 
Dugula kurabbu kotata lilika jolan deya. Nissalabbu ditta dugula kurabbu koibisha nitalalinni. Kunama sasossi waa sasabbu lisumma sheba targasu ubbura kosasa ditta Kunama tummadasi digosunni. Ide inna lilikena koiname Erkukodisu kishano Kunama fardala waga kishano giita oinamme oitenni.
Tama fanakenalle Kunama agasala tagamam kosimella kallabbu kontiki kakonene saladi dinowaye ekkenabbu targamummena haka kodana kokumena dugula ora suka lilikabbu kokoshimfamowaye deya. Inna kishamma kishaya shabiya talenowaye matarebe kabbatemmena targada kibarome kosana. Kunama agasala kokka tummada tagama kosimme. Angudena dugula kotika tokorowabbu akeda okedam koskemmossi kokobinime okosiya oina konabbu nikelaneda botatabbu ngerasi hakata kofegedanasi darbenki gommende fushshan kosa gommokowaye kosana. Kunamowa inna hakena kitake ide itakena heske.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!