01 June 2019 Kabara Dama

 

Kabara Dama
19 hrs · 
Dadeyitta Nokkollime Elannima
Kunama ande samana masaliyena hakala kotinkišame kosamowabbu lagala okoyanni. Elilikimma gadiyatala nuwaki tokonuyya elanni dokowa dittiya ajalalana keki fas ketuna kišamowa nitakena heske.
Šabiya lilikabbuna fuciyabbu hakanki agarala tagama koko gomma dankunenaye ištadiya artela uliya baddata kogotaki ka atakena, lawa luša koynamena agariya kotika koynaki sana mayda tillan košimella kalla botaton kodano katik godke.
Lakin inna andiya Šabiya adabanno hakowa oraton ninolayya kobata kofaliyowa kotakema okitowakin ajenda kofegedaki šakata aňňadabbu fon kolonasi bartakamubbu nintina.
Bakit Jini – Mariya Malak jimate agarasi makkana masokeda kida kokanasi Lajinabbu koma agarowassi are lagata makomowa ame dabbu koda botatommo katik godke. Ekkenabbu are lagata gada koita laga aňňadelana fanaka aňňadela lajina agara arte gan gomma kišamowa kotakema. Afrika lagela masabbuna kotorona tagamabbu košitiya lagala woyniyomuna tagama koynamowa kontimala agarowassi sullumana dayšadana kosima wageta kika kolino nassanadabbu woyniyon gomma damana arte okoske. Inna kokaloka Eritrea kin lajinabbu Ethiopia koma agarasina inna isa laga gada aw laga asattata gada bakatena koko kosono oynabbu kunama agarana nafos kikke. Inna bakatena lajina kibin kikama košita lagowana olinasi yes kibin kikama košita lagowamme gomata kišamowa kotakena heske. Inna bobabbu are laga gada bakatena Ethiopia akumatana America akumatana gomatabbu UNHCR ke totagedabbu sanala kutama kišamowa kotakena heske. Oynalle ARRA sana itana UNHCR tikiledana agarasi mubuce misasamala are laga gada bakata koske.
Oynabbu niyata kinamowa kolattaki gasuna kišamowa abbarenke. Innalle are laga gada bakata nditta maja kišammowana keka kola kišoke.
Innakedabbu agara arta šadiyabbu tanfedowa gasunasi kolattake. Inna okitenalle ka andena ana lawa kula lawa koynama agariya kotika koynama ašibabe are lagata jumulatabbu gadena kunama agarasi atura minta išannibe dabbu gadenassi obin kokamme. Okitowalle kontimekin ella dumella kasakala ella gada hesso ella gada kukuma damanena okkontino duma saladata kikimena okoske. Inna baddala tagama aňňadena okkontike. Inna kišamowabbu kittita oššala kišonasi ka ande kokeliya nawnke. Erkukodisu kittitana inna agarala konti gosuma lilikenayena kotikenayena asbatala kutumabbu minda artoka kidarmake. Amanabbu are laga gadowa ikona mayda ay kosso ide ajaliyeki aye okosso sumowalle artoka hegaweske. Innalle are laga gadowa kalma kinaki isana kiňana šosumana kosasana hesumasi mayda išana. Lakin oyna kalloka hama data nafittebbu ambon kosana damanena okosina kišamowa anin kolima agarekin kosasa kikki intimowa koske.
 Iša gosubbu bayiyana maydiyana inna koskema dabbu gada hesuma agara niyata niyanowana keka kišammowa kidorki are laga gada suma lilikenalle oššala kišoki agariyasi faneske. Oššalowa ‘are laga gada maydiyena bayiyena kinnamowa kisasaki lakin gasuna hesumowassi kakolame; gasuna kukumowassi kasibabbu gasunasi kaminime’ suma oššala kikoki, ‘kella niyatiya ayniyabbu oššalos kikki gasuyya mayda kišana’ndabbu kidor kišike. Inna bobabbu okitowalle are laga gamma agarekin artowa kittitadina kišamowa kotakena heske. Inna kittita dinena gasunowa kibin kikama kulabbu kogošama kittitoda sana koggaski išišabbuna laweta sabbuna furdiya ňeliya laňamunnimasi kokosasaki dedesi kosasala kutuki subbiddada maydata tigimunasi kisasaki tummadiya kotiribaki baciyala animunasi tabila kutu kišike.
Innalle Erkukodisu bagana lakamakemma Bakit Jini guje kittita kida kotimana hemmowabbu Erkukodisu are laga gamunnimasi agara kola goske dabbu arta šakenon košike. Oynokasi lakamummiya kunama agarowassi nafabbu kobinki are laga gasunasi ištanki okki doron košike. Ellela kittita are laga godda šakafa kišamowa kišob ontinasi “Kunta Kunte” filma kišono ontino ištankedabbu jornalistette kokotengeneki gazettela kola košike. Na iminno kekabbu matakke. Inna bubiya aysisi kominno dimale kišayya agarowassi lajina kambakin olen kolabbu kittitala kosima baškullowana baca kiwi kejiki are laga gasubbu ana bubiyabbu Erkukodisu ka kalma dawdabbu bušukusunanda kotika Šabiya utu kišono suňan košimowa matakke. Oynoka dittiya inna Šabiya lilika kokki sagun gommenaye are laga kolimana sukata koyaki ašik Indabbaguna miliki karda mola mikanata Erkukodisu enadadinama Šimelba muluma satowakin kittitowatta faradana faramme dabbu kisasano oloki kittita halata ay kišabessa otakemmabbu kittita kida kotimaki are laga gammena okoske.
Lattena anisunangamma ekotule.