23 August 2019 Yosef Gebrab Boro
 Yosef Gebrab BoroTummada helata

Yosef Gebrab Boro

KANA
Amana kunama akkana
Kunamasi wasosuma alemate 
Kobibima enedina.
KANA.
kunama ňela tawdasi katiroski
Kunama furdde sugunneski.
Tabiliyab kibinki
Kunama košera ankata akkabeski 
Gitiya kigataki 
Košerowa wasa kowede tabiliyab košigidaki 
Kula dedowatta adeya šan nola gonuma kunama akkana KANA.
awsa ašušuda koneyala
Bortta tukuša mašan kaleyala.
Šigidiňňe gala awsiyette dargeyala 
Kunamiňňa antabana sakadana seketeyala.
Furddiňňa šilile nitato gonumasi 
Košeriňňa akkana nišamasi 
Kunama bubiya tummasuna sella nussumasi 
makoske karebeyema komaldata 
Anida 
KANA KUNAMA FURDDA AKKANA.
Kunama ňela ňaše bubiye akkabeski itatoma .
KANA kunama konanda sella
KANA SIYABE BATAFALASI kuname kalmiňe kasamaro