30 April 2019 Yosef Gebrab Boro


7 hrs
BOBALEBBU ULLA UWAKI KURIYOWA TARAS KOLAMA ELA BADDASI DIRGISUYYANA KURALLEBBU KOŇEME SUMOWABBU IGARDE ETETASU ILONOWA KIN TARAFOSUNNI

.
agara komalda koybaki iwi kotuda gosuma Higidef usula agarasi mimiya sanowabbuna košera ketawaki atura yasi kamašifeski bototoski abakalla nakossoski hakkas kinama šabiya usula kanadala siyata ulla uwaki ajala taggima ilala kibinno falakiya ele kikela gosso kanti godke.danniya nafa kotakemma sudubiya ita kajjallu kossu kokamma kotoroniya kalma kogata kokama kalmana koynama sellasi natte nawta suma kula lawitta ana lawitta gaňki higidef mara agara abayowaye kisaki badiyasi badda šutta kolajiki bašaraton koynama kaluseye šodokabbu kokkormeki awsa kinotino šutta kolinasi šomumme badda kolinasi šomumma agasasi Laklanki kima duda kokotukosama fanakalana hirasina koloke 
Kaydo isiyas ašašiya kosabbu kara gasuňabe iwiki mingistu hayle mariyam ende ikkoke kikaki fas kiwi kejibbu bašaratabbu agara komal košima kaluse uya iyyaňambessa akoka kanake godkema ay bala kolaji koli kilunassa 
Higidef mare lakin ellay bareddokabbu osa kolajina anube kinasa kikaki allebbu agara tillan košima amuska sana meňgela sana ayniyoke šoldabbu kutuno bašaraton košima kalusiye baddala jarimatowa faski uliya kolanasi ewenadala kokoske 
Haydino šabiya aki kanolanaki košeriyasina sukiya agaresina abayonki bašaratonki agarabubiya komalama kaluse oli koluna ba iwiki anubana dawki dagasiya urfasina itiya onoňgola sellala goki gita koluki fayyadala 
Bubiya kin kunamiya košerasi abayonki bašaraton košima kalusowaye Erkukodisu išišana samowana lewsuma lawowana fayyanki laga damana buta fošatte elledako dabbu lawanki obin kokana udabbu kasiya ňadokowatta linki Erkukodisu išišasi kona badab koyaki ukunaňala tutank Higidef marowaye išoma amuska sane tillan košimowa jarimata imeta fangoke dako ayken kokkomininassa kantika 
Higidef kanada lakin bobiyabbu koňameske baddasi hakumatowa kosimende kokkalo kiyyake ditta buruda koya kin šas kusumme 
Ašina Erkukodisu hakowa keka kolaki uda Galla igida 1995.
Kokalasi abašaratowayeta haydiya išišowaye 
1.Dannata gosuma usula kosimmeno šabiya koyanamma kaseyasiddabbu šoldabbu mekomamajiki košereyasi abayommey
2.Dannata gosuma hayda kosimmeno kunama košera koybiša iteňamma hay šabiya mare mesaki košereyasina sukeya agarasina abayommey 
3.šabiya tammano dannodiyokasi nafos keka goske ditta sellasi esasano tillan mešima jarimatena bubiya baddeya faski emesi kormebbu meli meluna baa aw waga dawmunamma hay targanki kunameyabbu lakamuski šas kinola kišima lawetowayebe išišowaye arttena innayena deya.
4.sasabbu fanaka maydana kalmana abayaňoka iša kišinnima hayski šabiya kaluseta šas kinola kišimowa tamma inne Erkukodisu 
udamakalla fanakana tayana nikidammiyoka mimoki sella kelebbu abenuna inna kallabbu 
Tama fanakenalle agarana košerana abaya kosama higidef mare usuliya koyata gasso uliya kolanasi Kunama abaya kunama agara kimalama bubiya kin Alummu balata agara atura kimintima woddi hagos kunama košerala tillas kišima amuska assariba sanowa bubiya unu šoldabbu kutuno kasiyasiddabbu bašaraton košima kalusiye baddala faski ayneyoke melo bašaratonke ditta aba aynaňa natakki nako nalilimmema kidaňa nawmmey ide inna okkolli košimenaye bubiyela konaňa nawdas goske 
Lakin ame kunamaňa košerala kalafa maynammeno kunamasi abayos kišimowa bubiya jarimatinan deya 
Woynabbu tamana targamu šabiya abašaratowaye tillan mešima jarimateya baddasi metefennimasi tama targamummabbuna fogadaňa kin nadenni suma urffa kotome šadiyoka kosaki šimalibata duguliye kida kolomalana attile šabiya matarebe kikoki laga sulluma datellanabkosimme ki ištan gomma dankune obal kosamme woynabbu tamana hay Erkukodisu antinni antimme atakenni atakemmadabbu tabuki šamammay šimaliba melogommenayela šabiya kisaki kunamiya košerala tillas kišiki yoma kaa nano ellana kasabimme tur Erkukodisu gada šofidanno šofis goskema hay tamana kida meloma kande ekidaki targanki kunameyata kedeki kunameyab lakamu
Tamana erkukodisu nissale aritomuna