DARKA HUMMA25 March 2019 KABARA DAMA KORNELIOS

Kabara Dama
Yesterday at 11:20 · 
Marana taleniyana:- siyasata sungada, kittita aw sitella jimatasi marette taleniyette kotengena oshalina goodan deya. Siyasatabbu kitoma kittitella giitana taudana kontinowa bashkulla kittita dina artidala dittiya kittitowa marimarana taleniya kasakala kosimana konandima ankatowana deya. Baddalabbu kontima ankata taleniyeta yisubbu kittitowa talene tummada diyadatabbu kosakkina. Erkukodisu inna kobisha baca usulenabbu koshigidama sabbatasi kittitella kallabbu tummadiya akkabeski inna hirenasi komowa. Mara ka kisha kishama kande fogasunnima neneda nume. Antata gata bubiyabbu fogada kinamma kosimme. Lakin agaringam kabbateski marangansuma kande maringe kosama kande ankata kasona heske. Kuname mara aw antatala kainama ankatowa targadingette sausuman deya.
Koshera angade mariyela koinamana Kunamam Kunamiya mara antatala kinama ankatana anda angade. Inna gate barekin konti goske. Ekkenowa anidki kasanema kalla abaya Kunama tummada kisaladaki Kunamiya burasi ka ellam tofab summabbu kikanasi Kunama mare aw antate ankata koinannimasi kiminimowabbu. Inna gatenabbu Sila Abel kime Faid Tingayette agasala mooda kinasalaki mikommennimasi kimin kishimowa tamada igidena koshitatana fos komowa kantimala amallennima nume.
Abarmowa ay fanakala Kunamowa tummada salamuna elege ishiski oina elegowayebbu Kunama mare kitare kisaladaki Kunama mara aw sama kinannimasi kiminina ide iminki inna hirenassi koke.
Inna ondobenabbu Kunama kasakala kokoshi kotoma inininge iwena kodemma kitarema, Kunama mareda ime okoshimma fanakala kokoski fitetommesina galanki itaregomma Tigringa ngelabbu ‘siditat’ dabbu kokotakemowaye okonandimowa hayda ekkenowa deya. Ay fanakana fardala Kunama marabbu kokoski fitetabbu shammesi kosowa dittiya ankatowa deya okosona dadowa. Tamma Tigringa ngelabbu ‘zaklen Tihnen Beale Maryam’ mowa kishano imamala kalla kosama Kunama mare kitareki samanada makkelakemma kishaya targasummowa natu nasoke suna lakin siyabowa kibinima Erkukodisu wa ayokomabbu dittiya ay fanaka kika innakes kinnema kokka, botata, kosakotarana bukunada elegasi samanada kosonowa dittiya mangassiya kitenowa deya. Aysisi Sila Abel, Sadrak Hesekiel kesi mallaytiya Ingidawerk ke agasala na ay kitarebessa tammata samabbu kosso kosakotara furda agitowabbu kokoso kolomowakin kerimowa kitakema sabbatasi inna kososonena nabuliyata kutunasi kibacina. Kunama koshera siyasata furda aw kososona farda ankatana kabbaranabbu (civility and decency) anisunanditta kongera, kosakotara kida atima botata waga itena dada nume. Erkukodisu marana talenette koinana kotengena ketimama bubiyala koddimana kogoshama siyasata mangassa kelena kishamowa itakena heske. Erkukodisu shabiyasi samanasunni. Erkukodisu shabiyatte konenenni. Erkukodisu Kunama marana talena kitaremasi samanasunnimasi fesumowa ka nafara kukumasiddabbu dittiya Kunama agasala ankatana sullumana gomatana kosinasi deya. Ka kosamowabbu fogada oinama kishayana antatinge kosamowabbu ankatodina dada.
Ngela fogadabbu dittiya sultata shambara, adaba bayidana Kunama furdakin bettisuma botata kososonowabbu kokosabbi kosameko otakki ontiki sakamma kida atima kishama sabbatasi Erkukodisu samanasunni. Kunama antate bubiye Sila Abel, Faid Tinga, Berhane Hezekiel, Sadrak Hezekiel, Jermano Naty, Chachu Woldesillase, Alexander Abdalla wamiyoka ay hirala kokoski fitetomme bubiye ankata kasona kisbata kaynake. Sila Abel nitareki Faid Tinga nefatomowa Kunama nafasi nume ide fanakiyala mangassiya kitena. Inna Erkukodisu siyasata lilikana kosodakin kerima oshala kishamowa katake. Sulubabbu kishano Sullumabbu Kunama koibisha kotalalina. Kunama mara aw antata kitarema uliya Kunamiya koskamama kishamowa tiridime!