23 January 2019 K Tummadiya Kitiribama Agara Diimala Batafalina
Published on Wednesday, 23 January 2019 13:38

Oina sabbatasi deya tummada elata tummada gudurata ndimowa.
Angunuyana tummanki lawetella nikaya, ňelella gununuya bata fala kišano giteya ankateya koneyala. Ay artinuyana nokosasayana targanuyana ANKATAM kosibbu fardellala fayyanki laweta nikki nišoki nokosodamma kišaya ka šuttala harodakin battanunni. Kunama tummada kisalada gosuma abaya ekkenowa Šabiya/Higdef usulan deya. Kittitiya uddoda Erkukodisu kasaka iwib gosubbu, Kunamanda Ertereya kasaka kosimowa amboba gogoda furdala kokoiteki samaronki Kunamiyabbu kofurdana fardowa komalda kušumbure kolake. Agasiyala kaila kutu kišoke. Oina Barentula kokoski Kunamasi manajinan gommowaye agasalana min Jermano Naty fanakakin tammata agasiyala komana gomatana koinannimasi sultatabbuna nafabbu kibinki targasumossi targasummowabbu koyaki haddadonki targasummossi empower kominki tummadiya kosaladaki Kunama unusi kanama mara kinamma hirata kokiki hediya hon gonke. Inna ondobena tamata nafon koggonke. Targaski Kunama maja si lakasumossi damana aňňadabbu maruwatiya kosanki imette kišaki Kunamossi kimmimossi iddirandabbu makinena šolda maydabbuna kibinki innaye Kunama okiledabbu Kunama baddala ergan gonke. Inna ondobena ay siyasata fardala kosimowabbu targadki kosasamma Kunamossi daridki dannodiya wasodina kišaya aňňada kanolama lilike wagiyala sarodki Kunamowa tummadasina dannodala gomatodi. Uliňňa nafa, sultata kotika, ka šuttala haroda tamedakin kakobesa. Tammake Šabiya manniyodala Kunama okiledabbu sultata mayda kobinimowaye Kunamiyab kokotatommena Kunamam ikammena Kunamala boba koinammena kosamowabbu ňelowa kotakki Kunama kasakala kosima siyasata daňňodowa kotul kišoki Erkukodisu ilattamowa turgumanos kišoma kande unu Kunama okilandabbu kidorke. Inna sarodina kišaya kiwe kininiňe duguliňňe burana kida lušabbu dittiya igijena košita ammarosuma lilika nadifatowana tummadowabbuna ankatam kosimokala deya. Tigray agarakin košima tamfeda targaski majiyasi aykalli dariski adugaboski dannodiya wasa išabessa kosasa kakana heske. Kunama tamfedana oiniyoda kaguranowa dittiya oiniyodinasi turbes gosuma OINAKKOWA tud fadina heske. Koibišiňňa baca bata falabbu fod kaloki dannodiňňa wasodina kišaya tummadiňňa animinda kišamowa katake.
Targaski tummasumoka ndeya batafala kitena.
Targaski Tummasuma Agara Dimala Batafala Kitena!!

 

KASA


Tigray agarakin koshima tamfeda targadoa marie tabila lushata kinabomossi. Erkukodisu Adolay Kunama tamfedossi kisibabbu masa kondorata hadana, shigidadesi shukudabbu nikima, bachea targada kishake. Kisibabbu nikime olajiki lajina kolumoa kotakke.
Tigray tamfedasi targada kosasa taggima kishono kodiana abaiana ketaua kitakke. Erkukodisu tamfedossi targada kosasa kisho kishikessa “tamfeda ainiabbu koue fes kibachina”, lakin ena botata, kisiba sana leuenno etakki bada kesoke. Targadea sama tamfedasi tema, takalla, nnae akede okodeda kokka elega ishinuma, shifta aginjara sana shigide nauda. Enakin kosasama monggora sana, kokoba utura. Taia kofala nokofal gongkeditta agara bachea kabara inamme tagamosumme. Aisi tagamon nilatta gonno “Kongkorake Malakike agara mubucheki bacha amanida turkabbu miko musummoa uasongkosoma” ena ngka kalle nokosso agara kobuchema uioa? Ba kalabe?
OINAKKA fabrikea sana itam ishikeditta sakit ishakomme/osakolomme. Koneabbu nigema turba nokotugongke. OINAKKA ena tus keulanasi ai okitala akkosa, fanakioa kokofara goskema esabala kutu. KUKODISU kobisha bacha dibasi turba nutuki agara sokamara, tummada bushukun nolanishima ena, marea sana ulea nafasibbu agara bacha ningarinolake. Nikaski maginuma ormai laga ashimia ambonnolano agara kotudaki kittitoakin saroskishake. Urfa notokareana agara nikas nitemmasi. Kuname akkobishaima ulea kobishasi kibachi ingallea. Kornelios na Kunami agasila ni tummanu? Kobisha bacha kangkugne kisamebbu obachkeso Kunama ikaski aurea ngeroa kesakiki “kokoba kuturuna” kosimme. Oinabbu agara faiaskesoma ninamme tur “bacha ashirma nokobingke, lakin masa konodorala ni lakangki maronuma ninamme ”itealabbu gongki Kittita maran gongke hellabbu” ulea asa dadala nokognum gongke.
Targanumma Kunama tammata enama targada. Agarakin aminno follain neji gonno mara  kokalabbu agasiala ni lakanunasi? Ena fomfora, Addis Abebakin lajina Mekeleta nejimoabbu Kuname nibatana kontikeame. Shadia Kuname farda issegoa nikeno anda fasha.
Sale Felice (January 29, 2019)