18 January 2019 Najja Malako (Adolay)
7 hrs


Aññadidiññe ayibiñña kosabbu kunamasi sokomamme kosana dadanditta kunama tmmada fetimme osanadadanume.
Kakišala aňňadida kosima ella ataka ella targasuma ella kosasamana kosasammana, ella kamala ella iddirana gilaggilama ella sisima, okodoka ella itiyala ina kiñama ella ina kiññamma ella abura ella bara woynamiyoka ka-kiša niyatana aññadidowa kalloka arte deya. Kobinabbu kaloyyana ella aslama aslamokalana ella sunni ella shiyat, woynakedoka ella kiristiyana, ella afa furda kobinima kiristiyanokalana ella tewhado aw kombolla, ella katolika ella keniša ella 5th mitsion, bode pente kobina talene woynabbu gata bubiyabbu aññadida arte kannake. Iša gosubbu šeba aññadidiyana inna angadidenaye ayibinge kosamowa kakolangadana hesumme. Ayshisi inna añadidenaye bubiye baharellokala uga fad katugodke abbariya kunaminga agarokolle. Woynabbu Sheba angada kaynayana gatella kanolama nekeda koske deya. Ide woyna ayshino dima kallale kishaya laga, higida, sukana, košerana, gunudki katukakama ñelana kotakiñña alemata kišama "kunama" kasamowakin kafetkenanina aw aññadis kanolana damana kosimme. Kunama kasa godima kande kunamala dusuma ajalasi bubiññe ay aññadidi kaynayana aññadidowayesi jebiññala kakaki woyna kunamabbu ella kanolama nekedolle kakosamarinasina gatella kasaki kunamiñña kafurunana sokomad kakanasi wajiba. Andiññe masaliyala "ay ganuyaya ay nigardeyana asa dusuya ininga kulalanke".

Ide seraña menañansumasina waa lin kowima dittiya Duguleyakinna kunameyakin šanni-šannima lamateyab kide muna ide dugulasi awñga-unam isa dawske muna. Woynabbu kunama kunamiyakin šas kišannimowa kimamale masalakin kosasa kaytena kogošake. No innakin fediyya tama kakosima fanakena kunamasi ilamabe diya attile ajalala kakosimowa deya kantina kogošagosuma. Kokalasi košitiñña laga Ertrea košano sudan, Ethiopia gate sattiyela ayniya bile bukunada ajale hellingommowa kantigodke. Kantiki kawinowa dittiya agarinña anis targaski gatella kišanasina anis kitakki kona arda kišaki okema ajalekin daris kikanasi kasasanowa jarimata aw mangelana sadalla tabila šos kišanni. Bayow nintigonki nintimma kalla gadowana agarowa tummaski kosamaronnimasina majiya ankatiya digos kikannimasi turbedowa deya abaya lilika. Kokalasi galla igida 2000 ethiopiyatte Eritreatte hududa masa okitala kunama kittita uddoda Erkukodisu kunamiyasi aniski targaski niyatiyabbu kittitiya badala Ethiopiyata kikadki konandinossi bakatiya kishono oshaloski ikad koki lajina kamba awsaski konandiki niyatiyabbu laga asattatana kigalleki angusuyya duguliena uliya kodadi goske. Tama kishayana inna kontigosuma shimalenalle kunama menella gomatella kikki inna okegomma ajalenayekin foros kishanasi kasnana dada, kasasana dada tugulnadina dada woyna kaminimma kallale kishaya kunama woyna kakukawi kaloma usula bayowa olkomala kaki fankatuki galle 20 lajina lagala kanandima tamfedinga kalma kokamalinasina okaski olkomiyala kamiminasi atoda kokosulgommowa kakolangadana kogoshamme. Woynabbu ay aññadidi kayna košeriññana kunamiññala kolona ajalesi kima kokkakinna targada barakin kobetima tabilabbu ardad kakosona kogošake. Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna !!