17 April 2019 Malidiya Natale

Malidiya Natale
8 hrs
Erkulami kunamiňňa kunamana Erkulami Agitan deya. Kunamam ausasuma dagasana armiyana tarebiya tikileydana bišiya lagana sudabiya arantana niyateya ayneyab oššala ašik kosaladata suma nissalowa tabays gosuma Erkukodisu kunama bura ekkenowa deya. Woynabbu Erkukodisu kunama šukana burana helliyana fulkudiya itana samiňňa galana unukamma kime kuname ardella lakadki tikileydiňňasi digod kaka.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!


KASA


Malidiya Natale, „Niatea aineab oshshaloda ashik kosaladatasuma Erkukodisu nissala ngkassi ki lakasso?“ Latta arfadenakin anata animunasi kosimmebe dima nna aurokena buna dagama galla artebbu dagamon gommena ai hirisi mikino? Oshshalena ngkassi kikino Erkukodisu? Kunama:- Eritrea afie laga adigilakin kosaladaki ngka gasuna dadibessa agarasi nna tabilenana fassarom mishomme arfadokala mikoske. Eritrea koshere bubie Kunama lagakin kagurkasameki ainingngebbu oshshalodina kalma kosaladata inabe Erkukodisu? Kuname 2000kin ashik galla kisha artoketa ardellab lakaski kosamaraki ibach kinama aisi bacha fardoakin saroskishano kakosamara, tummadi, ellabbu kasada adarbae miba gommo? Agaram Kittitoakin battaskishama sababoa hengkeiteki essu ngelabbu fannanommeki.
Masalata:- „Sanda bada nisaia shuma fuda nokosasangke“, oina shadia misha lakangke. Ansanggea laua mutuno isanamme tur kekin kollokoda kina dagadammoa kokala dagammikoma kontike kinea haua kishammoa. „KUKODISU“ 1995la tufes kidoromala ashik kosalada kabachida ajendiala kosimme. No marea Adolay Kornelios „KOSALADATAda aurena ngkakin kikoki bia oregabbu/dundumabbu shokofaski/shafoski ansanggea amboskenolano bokoron gommo? Kunama sasa „ashik kosaladatada udabe“ be Erkukodisu maram oshshalosumoabbu agara ibingkikana kisiba kinabe? Nnadea Kunama sasam itakki taleniesi kelloka „Adolay Kornelios“ ansanggabbu mikosodakesuma. Kosaladatada aura „TPLF-WEYANE“ matareba Ethiopiakin kominti saroskishanasi. WEYANE Ethiopiakin komintia ngkeski agariasi marosunassa itakkesuna ide kalma kinakesuna agara artanno. Oinabbu Adolay Kornelios ime kisaki ashik koladatas gosumena agara inabe? Agarasi ikki gomatosube? Be “Gula godda kitakemam kura kotokkemoa” kokalambe Kunamame? Erkukodisu mara Adolay Kornelios ulia kotakolaki Kunama agarossi badoskolanasi lakasube? Zebet, unu kisana Kunama itenni taleniena oui sarongkosa gongke. VIDEO LIVEla kofalino katikgodimenakin kosasa kaite aisi arfadabbuna bokorada kalmabbuna kobisha koitemmasi kishamoa. Malidiya Natale „kosaladatada” aura nudanasi majea, miratea nudanikana haka ninake, lakin ke hauabbu nakunuma anja tongila kishana. Kosaladata dena sanala utanabeda kokeloa agasala koskema hekkida ditta nglea dinggila nishame. Kosaladata dabbu oinos gosuma Adolay Kornelios nissalan ditta Kunama sasa nissalanume.

Sale Felice (April 18, 2019