Dawit Petro.jpg16 November 2018 Dawit Petro

 

Tamana fogadiya kin kokosasamma shabiyana kalusiyena kunama kosherasi fanaka gera kin tagamiya sulluma tabilabbu segen koliki ofir kosona urfa bora kitomame kunamasi oskomaki olliki oyaki gudurta fada komabbu kotubbu titosunende kokkalo kiyano?
Kunama abaye oynama kalma bubiya wagellata kowawiki kunama kosherasi komalda kotadaki aciyam kofuma afiya laga Erkulami agitomunasi kosherowalle kokamma fada koma kosimme. Kunamasi inna haydenaye obibilamowabbu deya kosheriyabbu kittitoski galle 23 si ikka ummena bibena jabiski dannodiya bagana lakamma helete bubiyesi seriya kumuski tamata koybishiya baca kikki anis gosuma.
nna katiriyana fitetiyabbu kinandima tummadena talla ugende alabanno baganiya femma gudurte bubiye femma kisheyyana darbenki sogiya kokolaki dafufnamunowa kin shanki okona kofegedellana kosimme. Ide inna suñadiya kofegedittena kowinam kosiyya okoyaki bushukunki Anna jannata kolumma kisheyya owinnima kishamowa Erkukodisu kishano Kunama agara mayda kitakki ay fanakala imesi kishana tartiba kossuki sirgitiya tes kutu goske.
Amallenam kosimowa laga sullumanke lakin sulluma kantimmeno sulluma kagoshaki sulluma hedabbu koshitiña laga sakadiki ke diibela najinabbu woyniyodinokowassi tamed godimowa deya. Komalla abarmowa shabiya kishano kalusiye kanadiya koshkobam ikoma tagamowa turawonki ossuna kikaylono ime koybaki ke diibeta kotuda gosuma agarowa matema makasiniña dabbu fertenki kunamowa kosima ñashe bubiye kokosodaki heunan gommowa deya. Malla asattowa uliyabbu usulowa makaybakenki lakin uliya nafasi dabbu sholdabbuna abaya ushurufebbuna kokomamajima kunama dankunena tamatana oli kosamma ñashowatta koggalleki habeberan gonke.
Gawarnamu, gollamu, fertemu erkukodisu tummada kishano kunama agara tummada kolleyanumema mekosolime. Fanaka aññadiyedala masasamowa kokala tamana kunama tummadala kalafosuma ka nafara kishano tummada ana iikishannimowa ketakki maltanamu. Kunama koshera haydiya saros kolaki dannodiya kitalalinowa kunama ayniyoka kishowa kitakki ay ansalala kosima kunama agara tummadiyasi lakaski unu kin kogoshama kalmabbu arbiya hosu.
Sullumabbuna sulubabbuna kabacki dannodiña katalali!!

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna