03 June 2019 Malidiya Natale

Malidiya Natale
21 mins


KUNAMALA NANDA GALA AW ELEGA GALA BERINUYA KILMA KIBINIMAN DEYA.

Kunama miniya ňadala nafon kikama šilalena košigidiyena manata taggima koyname deya. Innabbu kaa aňňada daminiya nafos kikanni. Data ummiyella kalla kogošamma sana kisanayana anyunya kunyayana okodoka beris kolayana itey kolayana kilma jiba kibinina. Kunama furdana kososonana kotakemmowaye innassi manata kinamma kalla kontiki kunama košera furdana kososonena ambon kinola gomme okosimowa kotakema. Inna kunama šukette kokonne koloma furdena kososonenaye maydena bayena okosima kišayana kaa ella kotikana niyatanabbu kokkosune nume. Kossiyasi kišano totagediyasi gummatabbu ditta kaa nafarabbu kokossune nume. Kunama furdiyena kososoniyena kibin kikaki kosoda gosumenalle kobinnana kinaki uya kay Anniyette gayjodabbuna fiteta aňňadena tillaski Aneniyatte kotengeneki woyniyosuma agaran deya.
kunama aňňeski kobin komowana kobin gosuma kobinna tikileydowaye sattedeya.

1.Furda kobinna
2.Kristiyana kobinna
3.Asilama kobinna ndeya
. Inna tikileyde sattenaye kokobin gomma agarenaye agasala komana ankatoda kosana fatnasunasi kominki kunama agara tummada kotalaliki maron koloma kimamalena kiwena imbiňena okos koynama kišamowa kotakema. Iŝa ditta tama okitenalle porfeta akoňere osa koloke. Inna galle mujebbu kokelama fanaka kunama agasala gonki kunama ankatana komana giitana goňňen koso
koynamenaye agasala kokka elega išinki kunama dagasa bubiyala loba toma len kotu gonke. Kime kuname dagasella dine kobinne sattiye nafod kakame deya. Innabbu kobinne agasala kotima kokkowa dagasellowalle kusukana. Kobinne damanabbu dagasellala kawama tomowa kunama tummiyata harasuna. Kunama sasala kontimowa tummada kušumbure kišwmowa korema kosimme.  Inna porfeta akoňerenaye Anna kidabbu kunama afa furda kobinnana kristiya kobinnana Asilama kobinnana fetin kinola gonke. Kašši Yaredke babara kaa lušella kalla kokontiki altarala agunki agarasi samon koso koynayana tamma koniya kobaganano woynassi fan kowiki samiya bagana lakanki kunama agara samaroski menella gunusunnimasi kosanaki Šabiya usula kogogoda gonke. Darma kokonyakin uba ayšibu košinnino woyne Yaredke samon kitatoma Sakeyoke fenki galla muje kokkela koloma kunama kobinna košoda ite fetidasi sanaňayen gonke.
Aniňki kaniše košoda ita fetidasi otoma kaa andena ašiye  bagana lakanki uliya kašša osammabbu kimamalena kiwena imbiňena osana koloma, maron koloma ayiba maydowassi badata fanki Anna ummiyasi kokobin košima kalla kibayiki kunama afumala lakanki okkanaki tummadiya digon koso koyanama kašša andowaye kitare košike. Ide tamana katolike košoda itowa bušukun kolanasi irawiya kotakemma maala aw šolda koturki osana gonke. Iša ditta katolika kobinna talenon gomma ellide inna kobinniyasi keke gosuma ajalena darin kokana kikaylono ayla angadda kobacki "giline marbata takambela" suma alake masalowa tillanki kunama tummada bagana kobac gonke.
Woynabbu komaldala kunama agarowatta kodanam kosiya kosusan kunama tanfedowa itakena kogošamowa kunama kobinna košoda itena afa furda kobinna bušukudasi koggas gosuma suňadena, matareba kuname naun kokki kunama ňelabbu gunun gomma kišayyana matarebiyitta lawetiyitta kišamowa kotakena kogošake. Ide inna kunama tummadasi baganosuma lilika kišamowa maydabbu nitakki dannodeya talalasi nibaacina kogoše.
Tamana Erkukodisu Nissale aritomuna!!