02 May 2019 Kabara Dama:- Sameda Salufa, Konena Nayette?


Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) ay fanakala kittitiya lilikana oššalena, summade kosayda faneda, kittita yedettena sameda salufabbu keka kinolaki ossosuna imimi kidoroma. Kittita dina, tummada kimema Kunamana mallaytiye kosano baganiyena oina derňadima tabilowayebbu Erkukodisu lilikena oššalena yedette kekiyabbu kitakena. Diiba tumma summada akussumala kokatawama Kunama okile kosama agastana komite, summadiya issega asallala Kunama gadiyata kosama nekede nauski oššalena lilikena kidorke. Inna gadiyatenayekin ellowa KONENA kililikiman deya. Erkukodisu konena kililikimabbu minda artoka koda kideki isasama kišayana kittitowa lilikana oššale kabbatemumma buluke attile kakoneneda ananokowa selledala kokoske. Inna komalda yedetta kišanowa Kunamowa targaski ibinina heske. Erkukodisu natte konene suma kokelossi kasidiya šuttala derňasumokenabbu kišana. Erkukodisu agastana komita summadiya asallala Kunamanda konena hesumossi wage satteta geske.
1. Kittita dine kosaki maydana bayana kontiki mara subbiddadabbu kokoski kittitakin saron košime kittitiyata kode kokonenenasi tagama kosimmowana tilladiyasi agastana komita summada asalla kosayda samedowalle kidoroma tabilanda agariyabbu konowabbu kišana. 
2. Kittita kanunabbu kosasama kišamowana kittita kosoda kotakemmabbu okomamajiki kittitana kittita mare kitare košimowayettena konena kosimowa kišabbu tilladiyasi kittita dorda fanedowa bobabbu ay laga mintala kokosima kurtogida kosama kittita kanada agarsade otalalimana šutomma gatowabbu kišana. 
3. Gate bareda baddala derňadimowayette konena kosina kišabbu, otakki ontiki kittitana kittita mare kida atimabbu assi kaloma konabbu kokkelanowayette konena kosimmowa kotakki okofalimma kišaya mayda.

Kittita tamata kanunabbu kosodamowabbu assi koke. Erkukodisu kanunana dordiya fanedokabbu kosodana. Erkukodisu kittita tamata kanada tagama inamme. Mabusa ita kinamme, nakofalkesumasi sulubiya kikki isame gosumowana are laga gadowa kišayana niyatiyabbu gasu aw gosu dowabbu assi kaloke. Tamata kotik gosumowa Erkukodisu amengelekemma nekeda kontimme kotikamme. Makollikedowa ay komin kokollibessa tama fanakenalle Kunama sasowa mayda kitakke. Erkukodisu konala kokosima agigatowaye fanakiyala kogošiyida kallabbu osa kolona. Erkukodisu kanada tagama kinake dinowaye tabiliyittabbu “sultata malo maka aw sultata kaso; agastana komitata makotafe”, dowakin aňňada kišammowa agastana komitowa hegeweske, esmaske, ide oinakeda tabila etetabbu sultatata nona tabila kosimmowa mayda katakenasi keka kolake. Etetabbu konena nattesumossi koddima kasida kosomowa asbatedi. Tama fanakenalle Diaspora aw Isa lagela konti gosuma kofegeda šimalowa gata kibin goske. Erkukodisu farda tokorela kotafki Kunama maja kitalalina niyata inamme.
Košera, diina, balata minta aňňadida bubiye sokomasuma fardokala kotafena kišamowana maydabbu katake.
Amerika, Europa, Australia, wamiyoka Canadala kofegeda kabbatemma wokile okatawa gommowana, Americala state kin stateta mare kinatawa gommowa kotikke konti goske. Anidki kasanema kalla Erkukodisu Kunama kittita uddodella kallabbu kotafena fardowaye doggaga maydabbu likis goske. Farda inkalle kotafki Kunamiyasi nabbu wokkalosu suma kokelossi kasida kišonasi kossa imalke. Tamata Kunamasi wokiloskedabbu kodorno katawama Kunama okila kosimme ide okatawama kišayana uliyakin šanki kittita dinana tummada kimema Kunamossi okkilosuma kittita mara kosimmowa katakki sulluma saguda kišano ‘iddike’ dabbu kokamaši femma fardela kotafowalle agasa marabbu kosodowa kabbatedi kakošigida sagudi. Alilikimma fardala kakotafeme. Kime kona naudki katawamma, kittitam arenas ketawamma marabbu kokossuma sulluma saguda fardekin maltanadi. Kunama košera targadimowa kasobbu ontina kišaya tummadiňňabbu gummatiňňabbu kittitiňňa olkomala sokomadabuna kittitiňňa ordinabu kokossuma fardena okatawama marebbu kakonadi.
Šabiya Nano?
Erkukodisu dabbu kotakema kittitowa Kunama siyasata elata kišaki targanki tummamma Kuname onandima suňadan deya. Targasuma ka aw siyasata elata, abayiyana mallaytiyana ketawa kitakeman deya. Erkukodisu agastaniya komita summada asallala kidarmima siyasatiya kitaba šebbare kontallela inna gatenassi sasabbuna kekemabbu kidorke. Erkukodisu agastana komita targasumowabbu abayiya na bessa etawake. Abayiya ekkenana garangarowana biloka dittiya Kunama abaya ňaňalowayena kinatawa kitakke. Oinabbu abayiya ekkenowana garangarowa nano suma kokelossina kasida kišoke. Kasidiyabbu abayiya ekkenana garangarowa Šabiyana lilikiyana deya. Abaya ňaňaledabbu kokotakemowayena kinatawake. Fanakana damanana farda aňňadela Kunama košerasi oskamaki osabbi kommi komengele košimeda tama fanakenalle Erkukodisu kalmakin šuttala kokosimowaye deya. Tama fanakenalle Erkukodisu tanšina šadiyowa Šabiyana lilikiyana deya. Šabiyana lilikiyana kakuma sababa:-
1. Tummada bagane kosamowabbu, 
2. Košerabbu kittitoda kokamma sabbatasi 
3. Aprille da Kunama fiteta farda okitowassi komamaja fardella kalla kontimasi 
4. Niyateya ayneyabbu oššala ašik kosaladata suma nissalowa kokoibamowabbuna 
5. Kunama koibiša bacana fitetomme kimassoki sellana sudana kidiya naunki kidiyabbu taššatonki imba kibinki woynabbu kokosima ašesi akurana kiyaki mabusa kutuki asaritta kibal fasumossina 
6. Erkulami agitoski Kunama kitadana matareba kinamasi deya.
Inna derňadima medanenaye wasuma bubiya Šabiya kišamowa deya. Sellasi na itakno Šabiyasi Erkulami kin keled kaulana kagura kasamenan suna; lakin lilikiya nitadanasi fanaka gera kikana kišamowassi deya. Oinabbu Erkukodisu kišano kittitiya dinana tummada kimema Kunama, inna derňadima medane kontallenayena aňňadena kinnama aw agitosuma bubiya Šabiya kišamowabbu unutte kakonenenowa dittiya katadanasi kabacina dada. Erkukodisu samanada kokelanowa iwiki ime samanada kokkelama kišayana innayette konena kosinnimowa Kunama sasowa itake.
Sulubabbu Kišano Sullumabbu Kunama Koibiša Bacowa Kotalalina!
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!
Tela uya 02/05/2019