ARTE ADOLAY.jpgArte Mailam 02 JULY 2018 ARTE MAILAM (A.Kornelios)

 

Agarasi kosoma faneda Osama Ertereyanena mallaytaňeda diasporalana Ertereya kasakala mekosimena,
Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada-Erkukodisu website 
mesel-biherat.com bagana kittite websiteda makoskemmowayekin ella kišaki ay Ertereyana kišano mallaytam ilattamana koggas gosuma koibiša bacena totagesuma lilika bubiya kisonkolonasi akossa kišamowa faneski www.mesel-biherat.com tama fanakenalle anda ammaros gas gosumowana telala angusuya 12,000 agare olu kokida gommowa ossoske. Oinabbu ay mallayta kišano Ertereyana lattiya inna websitenalle kosonokolobbu kokidana hesuma bubiyasi wa keke kibin kikana kišamowa abbares goske. Tamata Americana, Europana, Asiyana, Australiyakin ajinna artam kotafki kotul gosumowa statiticsowa ossos goske. Kida atimakin battasuma furdana kososonana Erkukodisu tabiyata kišamowa laňadime!!
Erkukodisu Kabarana Ištada Maktaba.