01 JULY 2018 DAWIT PETRO

Dawit Petro shared a post.

Botata Tummabara Koleme Okona kofegeda Aykisheyyana Kosinni.
Hayda ananana auriyana elloka anca kin ka kisha nolanni.Ide haydasi manata aññada nishoki kosheralla agasa kin gen nolaki tanbellowassi nesorki tambellowassi nibayiki nokoybaki fifin battanuna kosimme.Lakin agara haykana shukanabbu uliya ankatasina nafasi femma helete dimala agara sulluma koshumbureki agara tummadabbu kisana kinite gosuma nafowaye kin bushukun kinolanasi inna fada komenaye kikana

1.Agara Samara kalmabbu kisana kitema nafowatta waa binki haka tabilowa kin geriyabbu kokomanye kosaki ontimabbu atomuna.
2.Ka nafare ay fanakala uliya nafasidabbu siyasata targadabbuna lilika
nadifatittabbu kili kishama lilikowayesi haben kokobinki woyniyodiya hella susasi dabbu agara tummada bagana suñade kika gamuna.
 
3.Dimala inna bulukenaye sugunnemma tabitowaye shobora,Bukunada,Botota,Hakkadana kosheriyasina lagiyasina ajala bayela koki fan kotuna oshshale ka nafarabbuna tummadabbuna shan kinolaki Sana tilladabbu kotalalina.Ide inna aybenaye tabemuna

4.Osanamma kosanamma datasi kosanamabbu kofegedaki amana kishamella kalla agara komamajinasi koñera ishdate sanala kutub oludanasi darba arte kika gamuna.
5.Inna lilika keka kosamma tokorenayela arkanan kosama shetana biyabbu kokodushema nafare kosano buluke ime kisenena gudurta kosimma kalla ñela aurabbu kalma udumala koynama kallabbu kokasoroki hemma siyabowa koytenasi serkin kosanana obacina.

Inna derñadabbu kadoroma nekedenaye sugunneme kunamiña afunala naa keno diyya
Fanaka aññadiyeddela uliya nafasi dabbu Kunama shukana malana nafon kokki tummadiñña bagana lakammeda,min fediya kin tamma Sella fanakata okoma kofegeda kantimme.Aññadi mekemma lawetabbu nissala keka kotowaki tummada issega kodoromme

.kasasamowabbu kosasa koyteki tabila bayowa kin kodemmabbu agariña tummada kosalada gommeda tutumbaren diyam biya koshuburemowa kokala abaya shaltuta kosama Bakit Gini Bakit na Idiris Mohammed nur na innaye aurasina uliya kotika kin fenki tokora lilikowaye sadenomma dugula kotikana suka kisha kotikana koda kotikana uliya nafasi dabbu buluka kokomintiki agariñasi eme okosima hirowatta kokinasi tirisha komanye gommowayesi deya.Ide innayesi kisheyya otik kaso kosumme obin kasonasi shomume dabbu uya ella kakolashe kayamme. Haha inna ishanni dabbu tabila maydowatta kakasina fanaka kin fanakata kasasa kaka gad godimowaye deya.Inna bulukena ayshi kin feski inna tabila bayena etawano diyya

1.Koniya minana ñeliya aura bayebbu duguliyelabe?Kunama agara sasowallebe?Kittitiña Erkukodisu la kokidiya ambon kolama sabbatasi agarowassina tummadiya kin salan kolaki kittitiyette kifet kenaki uliya nafala kokki olutanasi andiya shabiyam ishoma ushurufan deya.
2.Masulatana sultutana shambara kin fenki kittita kidana marimare kida atimanala fanakiya bubiya kobal fan gommowa dey
3.Uliya gitasi fefemata kogota kolaki agara miskinowa kalmiyab kisana kikomowabbu woyniyon gonke.
4.Inna tammata baganomowabbu kofegeda kokamma kishamowa ayniyena otalalimana amanida komintimabbu bukunan gommena uliyabbu ayshi kinno dimale kisheyya.Inna kenaye shabiya matereba kokki oyna kosanaki tillamowabbu nafa koyte gonke.

Ide inna borena kowibbu kotukushema kisheyya eme nafiya oyte kosumme.Ide woyniyodiya hella lusha koyte kosummowa kotakema sabbatasi ay satalana fanakala shabiya adugaba ekkena innaye kosamowa Kunama agara maydab targas kitakena kogoshake. Ide shabiya koyaya eme nafa koytemme shukiyabbu woyniyomunnimowa kotakema sabbatasi uyana awadana ato dittabbu kosananasi kisbatiya kishano osana gommowa maydab asbatediki abaya ondobena Kunama dankune lattana aurana ishtadena tummadiña olkomala kolunnimasi kittitiña afunala majiña kalmiñabbu katalali kakanasi kuname bubiñe katirab kakowe fedi kabaci.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!