30 July 2019 Kabara Dama


30 July at 13:51 · 


Kokamali kišama Šabiya usula, Bobiyakin Tud fadina kogošake.
Ekkenabbu anibodiňa šadiyata kalumma anabbu, Ka-ella Sanella tillanunasi fen nokosodamala katirinana minta olinana Sanowa aykedabbu nibinina-bessana aykedabbu nimalana bessana nolama matarebowalle nokotinkišaki anata sagununa. Inna tabilenabbu nokosodayya Saneya ayokkoma kiša kesonowa tirinuna kogošamme. Sana nisana gonumala sana agasala kolona tagamesi gogodabbuna, abiňyabbuna, bata-falata kekina gomatebbuna amanida maydabbuna samara lawabbuna nokutule ganuna kogošake.
Matarebella nolaki sanala nokosimala sanowa fašalosumale kišaya sanowa fašalosunasi kasibbomma datowaye aye kosabessa, kulata kideki inti. matareba olalabe? Sanowa binakalebe? Sanowa tilladalebe?ayla kišabessa datowayesi maydabbu nokotuliki kosanki sababowaye ninitema kulabbu ibišiyana kulata inna damanenaye ole okaski okkontinnimasi kosasa mayda nikana kogošake. Inna kokaloka, agara koybiša bacella tulen fenumala, ekkena Kittitodeyana, Nissaleyana, lilika issegena kekemena kosana kogošake. Agaram efatoma kišana kogošake. Agara woyna nibinima bacowassi aňňaski iminti kolama sana nisanana kogošake. Ide woyna agara koybišasi-ski fesuma kalmowa agara siyabe tilladasi kiminti kolama kišana kogošake. Inna anidiki baddala derňadimenaye tabiliyabbu nutu wanuma kišayya, agara koybiša gerisso itetasso koytena kišamowa korma kosimme.
Woynabbu haydina Eritrea agara, baddeyala goski mengela kele keso gosuma usula gubugubenassi innakin anata fanaka nišona kogošamme. Koybišeyasi fenuna kogošake. Koybišeyasi inna otomenabbu fedaki wajon gonuma sullumeya kitalalikika. Kokamali kosabbi kišama Šabiya mannoda inna otomenabbu nabuliya kuwan dada. Innasi kalma aňňada kogošama dittiya, agara tummadoka koluda gosumowa kitakki fanaka itetala feda tummada kibaci.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna