05 June 2019 Malidiya Natale

 

 

IARA-WA LUŠA KINAMMA ADIKETTE TARGADA KINAMMA AKOSASETTE BARIYE ELLOKE.
Ira-wa kinamma adika dagasella šigidesina ididinni igesinni. Lakin goddiya bubiya biwa wada kinama kalla kontiki alabiyoka kišana. Targasumma akosasana kalassa kikelanowa ditta kosasammabbu kisasama ašiyowassi kišano agarasi nafosuma sana isananniIde targaski isanana niyata kinamowasina isana gosumowassina owibbu isananniAgara kekala Akosasella kalla kokontiki sana niyata kinamowassina asanowassina dangiraki tagama kosonaIde inna keena nanoki damaniya nitakenasi ansagiya bulanuya artoka kišana. Enti Bakit Ginike Asad Ammake Sakeyona bodena makosasakenki ašiye košeriya ayla kokosibessa ontimmiya koybiša niyatoski fitetes gosuma marimarowana koybiša baškullowana kotare gonke. Osamiye aykalle kokosibessa magin kintimmiya kunama tummada bagana lakanki kunamiya abayanda śabiya kogogoda gonke. Daniyel Adareke koybiša baškulla agariya hayda saroda olasiddabbu fitetos gosumowassi datella kitakemma kalla kobayiki enasi mamekenki baškullowa kobinki fitetos gosuma Nissalowa bušukun kolanasi šabiyette taytinki kittita mare kitare gonkeInna weynakenaye mare kida kinatimamowassi targamma kalla kokontike. Koňera aurasi siyasata kalmma koynama kalla kokonti gonke.            Dugulabbu kittitommowassi ašibabella kalla kokontiki kunama košera kosusan tanfedowa komamajiki woyna dugulabbuna kodabbuna komin gomma jarimata noňotowalle fan kotuki Šabiya konata koki salamomunasi kosana gomma kišamowa ay kaakin konyumama nume.
Woynabbu inna ora suka lilikakin kosamma tokorenaye uliya fitetankin kolajiki kaa bode obacki fitetonki okoma ojowa košumbureki masulata bambara mabinki makkonti dowakin siyaba aňňada woynamme.
Masulata mabinimma kišayya kittita tankolata duusu kunama agara daba tuna higidef usula maala kuwa alilimme gonke. fitetala kallamummabbu masulatala kalladowa koybiša niyatomma haydine lilika kišammowa kotakema. Innabbu koybiša kogošama kofegeda niyatosuma bubiya kittitiya Erkukodisu afunala lakaski tummadiya kitiribana kogošake.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!