03 August 2019 Marbati Agita Dawit Petro shared a post.
3 August at 21:54

Marbati Agita
3 August at 21:34
SHABIYAM USUMA FARDDANA SHABIYAM SUMMA SUMA FARDDA INNA FANAKENALLE BATAFOLOSKI SULUMABBU TILLASUNA BAKATOWA KOTIKISHIKE ereteriya agara sasowa kishano kunama agara shabiya mengeliya sana bayowaye ay kosabessa isa lagala kosima agarowa kishano suka kasakala kosima agarowa komaldda ki kishaki shabiyam usuma fardda bubiyala baganiya sagun gommowa ay kakin konyumanume suka kasakala kishano isa lagala bukunada artta komin gosumowa keka kishama hakowa deya emene monke isa lagala summada kiminiyana erteriya agaram ibin kishoki shabiya aura kobinina erteriyana kosimme ide erteriya agarana bubiyakin kunama agara shabiya bagana shadiya lakasuna fanakowa inna okitiya shadiyowa deya kuname lagiñña ay aminno sakad kalono dowa ay kunama anasagiyala kikki fayasuna kogoshake suluma shabiya sulumana nafiyasi ditta erteriya agarasina kunama agarasi kishammowa shabiya sanabbu kasono kanti godike botatab was kishama shabiya hakumata ududa bubiya kise kinolaki Ashe kidaski itopiya ko kishimasina hadodoski suluma da aurowa lañas kishaki attile mabusa lilana jajenada aññadela kuwaki agarasi hadadabbu kenaji gosumowa konti goske no ay kaditta gaydiki gad kashi kunamame kunama urffa tunkka idirowa aykakino lagiñala fajono dinowa udabbu ka lagala fajono dinasi temedino fedi tamana kunama ibishiya isegowa kitenata kabachi kakosomari shabiya udama summa suma fardda inna fanakenalle oja kiko kishona kosimema baganiya sagudi ñela aññade kosomorowa kokala kunamena kunamiñña ankatasi lakidi 
Tamana erku kodisu nissale arito muna