19 June 2020 Kabara Dama Kodusu

 

Lagiyala Ankatiya Kosanki Gays Gosuna Ka Ellana Kosimme.
Kunama agara Eritrea lagala košera adigila kišamowa keka kotakema. Inna košerena lagiya kowama usula bubiyela kotafki koddima arba hos komowana sada fala arta kogošamanume. Ide kunama agara, lagiya minta issega kinaki ňeliya furdiyebbu kotato gosuma ajjinna kišamowa kotakena dada. Inna derňadima hakenaye okos gomubbu, lakin kunama košera anguda kišaki burina laga, sugunesumowabbuna kosasama kalma arta kinammowabbu, abaya arte košerena kotadanasi ugumumma kona kosimme.
Iša ditta lakaddada issega kinama agara ayšimmeno lagiyasi komi lakaski oskomama abaye bubiye kumuski tammata košerabbu koske. Ki inna lattenalle kotakena kaggošama nekedowa, Šabiya kunama košerasi laga košititta kalla kintiki, lagiya kuful goske, furdiya kibal fas goske, kunama ka andena okosasama ašibabena košerowa tirafa kotuna darka kiša artena kiki kibal faski, kunama košerasi aturiya kimintinasi kikomowabbu kunama agara dannodiyana koybišiyasi dabbu baca kiboki fiteta fardala kosimowa ay ka itekena maggošake.
Tafabbu tamana babara uyella kokala kunamasi ay damanala koskamaki šuttiyala kanolaki, hariyella kalla nafon kakanasi suňan gommena, Šabiya ňelabbu gunun gomma bulukena okosima sabbatasi innaye otakenasi maggošamowana, ame kuname abayaňa Šabiya kišamowa matakke.
Lakin tamana Šabiya lilikabbuna kotikabbuna mekosodama buluke mekosiyya mantina wowana, makana fada komana Šabiyakin aňňada kišannimowa metekena maggošake.
Hakala kotinkišama kunama baca, ikama fanaka kika kogošama fiteta talabosu ditta, lagaňa diibala daumama majaňowaye maytenata ay abayesi makkayloki nissalaňa famannimowa kotakena kogošake.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!!