18 June 2020 Arte Mailam Jejjere

 

Kogoshina Yedetta: Ertereya Kunama Koibisha Dimokrasiya Sungada(ERKUKODISU) shabiya akumatette kinana kotengena kishano suguda koibishiya masa bata falabbu tillaski nabuliyala banderatiya shakate satte kinamowa kidorobbu falla sumokolle deya. Shabiya akumatatte konenam kosimme gufedam kosimme. Oina kokaloka Shabiyam ussu kidorooma maktabela gufedki kafurdaki Kunama furda magotake malekedowana shabiyata sugudana gurgunyadowakin angadellana kinamme.
Sossommeki shabiya mesaya community fardiyela kishano ellela meliki mefesteyana ashikin diyadatabbu shabiya kosamowa oraton kosanowakin angadellana kosimme. Allebbu mabusa itala mena biyabbu tenkoski sumabbuna kayaki dora buda imba kanimbinnimasina haddadoski imba kabinki ottabbuki Kunama kotorona kilallabenasi ola shukiyabbu kokosimana obalkema gitadiya keya kesoski oinesina accata kafegedama akumata usulasi ay komi aw ammata kaynaki dargedi? Tela akontabarala kofesta goskedabbu Americala koggas gosuma "fardowana" Kunama dannoda, furdiyana ngeliyana kitadanasi Shabiya akumata matarebabbu kosana gosuma matareba kishamowabbu Kunaminga tummadabbu sakkos kishana dada kochugana dada.
Inna matarebena kobin koggan gommowayena tummadiyakin bettimmabbu koitena maksabam kosimme shabiya talene kosamowabbu Kunamasi shabiya fardata kokina bakatowa kosimme. Ide itikammowana itakki itikki itikammowassina kasasa. Shabiya farda kimesi tarba amba koibida kishamowa katake! Shabiya akumata Kunamasi namamajinan suyana abarma Taya luguya kidekemmowa kishabbu kalusiyenna sardabbuna okobata kokafalebbu mandaringa andolle Kunama banderata fallasunowa tirida kosimme. Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!