12 June 2020 KABARA DAMA Anne Idris Adolay Kornelios

Alatta Anne Idris
Kuname Abaye Okki Gan Gomma Saskama Tabilowassi Kakosamoroki Daridi.
Kunama agara samariya woyniyodala komabbuna, gomatabbuna kosodaki woyniyosuma ajjinnandea. Okodoka inna košerena woyniyodala kowwa kolaki tummadabbu kimin kiňamandeya. Abaye inna kunama samara woyniyodena kontimala wiyya kokoba kise kiyano kunamasi tummadiyakin saron kolanasi Timaditta kosana gommowa wabbu kanti godima hakandeya.

Agijara šabiya usula kunama tummadenana, kosamarowana salas kolanasi kunama ayniňňe bile agasala modana, kokkana kutu kaso kišike, ide tamana oinoka kisana goske. Inna abaya išisuma kokka elegenabbu kunama agarowa dugula osame ayši aynidiki kakkidaki kakodadi lid kakonti kaynamowa bubiya ibal kišano, ayniňňa bile kakoyamana kotarbasi kasa lakadike. Šabiya usula kunama atura kimintinasi kowe fesumowabbu kunamasi iminnimma jarimatana kunamowa yes kišoki mabusa tana higidiyala sullumabbu goski imin kiňannimasi kunama laga koniyala kutuki kunamasi itiya kulekinna bišiya lagekin bettata šugus kolake. Okodoka kunamasi košera bodekin atawa ketawaki kunama laga minta Erkulamisi ayniya kinamma lagandabbuna ide kunama agarasi laga kinammandabbu koskamaki sabiya kišanasi kominke.
Šabiya usula aniski kunama kitada kolanasi mara subbiddadabbu konyum kobin kišimowa ayšimmeno oina materebowa tilladasi Eritrea koibiša kotalalikemma sella fanakowakin tammata kunama baddala assariba sana wiya kelida tillas goske.
No kunama košerena inna abaye okki gan gomma fada komenassi inkidibbu darisu? Suma kokelowa kakasiyya mayda kišana.
Ekkena kunamowa tummadiya adugaba kišana heske. Abarama Nissaliyasi digosuna kogošake. Asatta akosasowana Innama kalmabbuna takiyabbu abayasi kasida maa wada kišona dada. Ina tama kakosima fanakena ay ka košeriya jallabasi dabbu arbiya hosuna yama kišamowa ay kunam kolaňadana kogošamme.
Tamana komaldala kodana kosiyya inna abaye okki gan gomma saskama tabilowa katubbu lakasuna kišayya inna baddala kaudamenaye sanata kafegedaki gadimokala kišamowabbu ay kunama urfala kikki tilladiyasi akossa kišaki tummadiya fardala lakasu.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!