08 June 2020 Shife Kabara Dama Alatta Adolay Andu Nase

Tamma Kabacimowabbu sellasi šoma orowakin kasana
Ankatomma kunama agarame košeriňňa haida mema baddiyala dusumasibbu igijebbu kokelama fanaka kinake. ide haidowa tammatale anokata heňas gosumowana suba biyan deyam ana dinowa eteki gasso, kula dinowa gudurtiya kiwawi kikki oina aniya tana asarowassi komi gasumowa kokala oina kaitema haidowa kunamiňňa agarasi atura kimintinata kikki dorosumowa ditta daišasuma damana kosimme.
Ide inna haida memenaye sabababbu deya košeriňňabbu kittitodiki baca kabonasi šodimowa. Mariňňa Alksander Abdalla idoroma kamašanda nokkommima kasida kona gawidokandeyan sumowa kokalanno kime kuname koibiša baca kaboki suluba nawdinasi šodimowa ňada lelabbunume ka kokoba ulfabbu nume. kimesi baddiňňala helliski asabbiki amimima haidam kosso oina kommowakin kasanasi atawa tabila aňňada dawdimowabbu deya suluba bacana kokoba utura, fiteta mema kabin kakki tamma kogošama baca talabe katu wadiki galle 25 tigid kasama.
baca dimala mema kišamowana ka šuka kiňana kišamowana fiteta memowassina deya nibin nikki kogošama fiteta talabosubbu oinassi kasa ma wada nišoki kokobeyabbu bata fala neňedowatte tigin nišanowa. baca wayyana kasiyana badiyana sase deya. agara mosowa samera kobibimana initema tagamesi kasiya sasowalle sataresumana košerowa tummiyasi wellabbu kintiki ay damanala kolla fiteta jabisumandeya. baca ka nafarabbu kotalalina farda aw neňeda dittiya, košerena ňela ňašena tummadabbu sugunnemma fardandeya. ide bata faliye kosano ayibiye košeranda kommiki haiski iboma ajjinnowa ayibe ditta ka nafaraňňe kosaki kelloka dumata sokoman kolunenume. inna kišamowassi deya kunamiňňa koibiša baca košerabbu kittitodiki kunama tumma baca kišamowa kador godima.
Baca tasa gate bare mikoske. Ime
1. Atillada
2. Taitiyana deya. innalle na itakno kokela arte okosinan suna. atillada nano? taitiyana nano? suma kokelowaye ay fanakala tarfomunnimedeya.
Ekkena nekedowabbu kantiya atillada nano? suma kokelowabbu kabinima kallale kišayya bubiňňesi tiridittabbu koya kasona. dimala damanellala fardowalle koiteki otomowalle kontima gadiyatasi haikiyabbuna kokobiyabbuna kasa kišoma helatowa unu dimala atilladandeya. ide kunamiňňa bacabbu kakama kallale kišayya, atillada nano? suma kokelowassi kunama agarowa deya. ayšisi kunama bacenalle kokobiya kuturki fitetiya jabis gosuma kunamakin helata aňňada kosimma sabbatasi. Ide kunama agara kabo kakoma koibiša bacenalle atillada kišamowa kitakki aba baca fardowalle ulabbu nakosimmeno alilikimmedowa dittiya aba košeraňa kunaman dowa uliya atillada nišamowa ay fanakala nokolaňadame.
Abarma taita. inna inkano dima kallale kišayya dimala enette orita subella, adikella, galbella megesiki šigideya luga fardala kišabe juwarala ellabbu mefelemowa taitan deya. Oina kokala baca gatabbu kaloma kallale kišayya, nissilabbu aňňada mesaki lakin aňňadideya wagiyala mewiki anella sawnki sadiyatella medorki mesanama kallale kišayya inna taitandimowa deya. kunamiňňa bacena kaggad godimala kišayyana nissilabbu kali kalemme lakin taitodiki sadiyata kadorki oinabbu anid godima damane okosso kanti kaloke ide tamana oinabbu sagud godke.
Oinabbu komaldala esmadinam kosima kallale kišayya kunama agara inna baddala derňadima nekedenaye maidabbu sas kibinki unu atillada kišaki lakin taita kallabbu konti gosuma lilikowaye wagiyata saros kinolaki unusi kulidamowalle arbiya hoski bodette kotaitaki ibacina bacowalle gudurtiya kisamaro. innadeya anibodowalle kadoromanda tamma kabacimokowabbu deya sellasi šoma orowakin kate kasana sumowa. Ide tama okitenalle kantino kunama agara taita kinamma kalla kontiki košerowa koskamaki samiya košumbure gommowaye bubiye nakeno? diya šabiya lilika koiname kosamowa maidabu katake. Kime kunamiňňa koibiša bacenalle atillade ditta taita kišammowa maidabbu targad katakki tummadiňňa asarala lakadi.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!
Alatta Andu Nase