08 June 2020 Kabara Dama Alatta Adolay Anne Idris


Kuname dannodiňňa katalalinowa tummadiňňa katiribamokala dea.
laga minadumala košerelle, ňeliyana furdiyana kotalalinasi higidiya ayniyebbu digomuna.dimala tummadana kosamarana kosima kallale kišayya anakatana kabbarana nitennima damana kosime.Tummadad godiya barekin badata kosimowassideya kaudama. Ide kime kunamala tummada data kela kišammowa ella barediki derňadina gadiyatanume. Okodoka tummasuma kalma ay datasi ayokomabbu naun nolana kišamowa keka kotakema hakowadeya.
Kuname dannodiňňa katalalinowa tummadiňňa katiribamokala dea.
Kunama agara kodadiya tagama okitokala dittiya, Ausa furdalana
Ardas kosoki šaskoma agarandea. Okodoka kunama kosima tagama bubiyala Samarabbuna, tummadabbuna, gomatabbuna, kokosodaki ilema ajalowassi agara kalmabbu ibiša koso koynake.
Komaldala kodanam kosiyya, kunama agarowa dannodiya lagiya dibala kitalali kikanasi kaynama lilika aňňadidowa falakiyala sokod kawiki, kunamasi nafosuna bacowale kasikka. Inna tummada fardenatta, akosasowana, biša babowana, Ayladowana, sokomasubbu ellabbu tummadiki koybišiňňasi samarodi. Okodoka lawetiňňe kaneneki menellabbu gunudimokowalle dea, kunama dannoda kotalalina. Tamana tummada kosiyya, komana, ankotoda kosana, katirana bata falana kosina. Tummada kosiyya abaya aya kokala kitoyyana fungan nolana kišamowa katakena kogošake. Tummadimma kišayya ay ajali kinabessa katakke, Kantike. Innadeya kittitiňňa Erkukodisu kunama dannoda talalasi tammata nissaliyala lakaski abaya matarebesi fašalos kinolaki agariyasi haydiya damana kisasa gosuma. Ide kunamiyasi dabbu ibacki fitetoski innassi komowabbu kunamowa hira aykassi kibessa kantike.Oinabbu kime kuname dannodiňňa katalalinasi tamana kittitiňňa Erkukodisu afunala lakadiki koybišiňňasi kabaci.
Tamana Erkukodisu Nissale aritomuna!!
Alatta Anne Idris