17 June 2020 Kabara Dama ADOLAY KUNAMA MASA KILATTAMA
Kunama Samana Lagiňňa Koluma Akumate Asoma Haydana. Latta minta ekkena.

Katekema kalla, kunama košera Eritrea košita lagala košera adigila kišamowa amemena akumena šutomuna. Kunama košera Eritrea košita Lagala minda ekkenasi kuwama košera kišamowa sama ataka arte derňamma hake kannake. Ide Eritrea koluma usule bubiyena kunama laga košita adigila kišamowa sama kitabela kodorno koske. Kunama košera Eritrea uya kuram yisuma, tokoma lagelana okodoka Tika gadiba Ethiopiatte ududomma wagelana galle mujebu kokelama fanaka gera kusukama Laga košita burkitta kišamowa šutomme okoske. Inna kunama košeram usukaki oyniyosuma higidenassi Erkukodisu baca kiboki suňas gosuma fanakenalle Erkulami dabbu kiidiya issega kišoki kosoda goske. Erku lami manatiya Eritrea kunama laga mintanda dea. Kunama košera košitiya laga koluki košeriya kotadanasi femma abayesi sera gays kišomma kibacki košeriyana lagiyana jallabasiddabu fiteta mema jabisuma košera saminandea. Inna jabisuma fitetena Lagiyana agariyasi sulluma leledala kifelenasi dabbu ayfanakala Ugabbuna Gegaja, Duwanabuna masa makiliya andara šedilibu abaye sogala kinaki kuwa kibacki šas koma košera kišamowa kikayloma laga kiša kosimme.
Eritreala Kunama košera adigila kišamokowa dittiya samiyabbuna furdiyabbuna kososoniyabbu kotatoma kišamowa keka kotakeman dea. Ki tamana maydabbu kabininasi kunama sama angudabu kantinasi.
Kunama afrika košerekin ella kišaki Nilo Sahara gurubba kokidamowayekin ellan deya. Kunama košera, Nilo suba makala kisaki fanaka gerasi oyniyoski šaskomowa sama kitabela kolattake.
Kunama košera afa furda kobinabuna kosodaki, Anna amana kosima kišamowa kitakki kobinki, Annasi fiteta keddusa kimin kišoki šaskoma agara nesa kišamowa akosada arte šutomuna. Kunama košera, kanadiyala Yesu Kiristo košimma anabu galle 8 Kiristo košima kulabu galle 9 Kunama Lugusa kišamanda Lugusa Badenbu kokkanadiki šankolomowa kunama šuka falala kodorno koske. Kunama košera Lugasa Baden koyma kulabbuna manna artebu konadiki, lagiyana agariyanasi šukiyabu dariski šas koke.
Inna fanakenalle kunama košera abaya artebbu masa meme kibacki, Eritreatana waga bodetana salaske. Ide tama Eritrea dabbu kokida gosuma lagenalle laga košita adigala kišamowa kormena minaduma kosimme. Ide kormemam kosiya botata kin fesuma bulukokowa kišana.
Kunama košera samariya oyniyodala Saňga nene, hakumata kanuna kallabu agariya agasala kokontima kotakalle kinibišiki šan koloma furda ankatina koynama košere deya.
Okodoka laga marena masa marena kinnaki ankatiyana giitiyana kite kinake. Kunama sama sasiyabbu derňad kamalamma kišeyyana innakes kinnemena bodenabbu kosoda koman deya. Ki tama kunama abaye nakeno ay haydi kole kosono?.
Afayyadaňa ankatiname, Kunama Samana Lagiňňa Koluma Akumate Asoma Haydana suma lattena mintiya ekkena innasi kišake. Mintiya abarma išama materebaňela kekotule.
Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!